Language of document :

Överklagande ingett den 18 mars 2019 av George Haswani av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 16 januari 2019 i mål T-477/17, Haswani mot rådet

(Mål C-241/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: George Haswani (ombud: advokat G. Karouni)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva domen av den 16 januari 2019 i mål T-477/17 i dess helhet,

förordna att George Haswanis namn ska tas bort från bilagorna till de rättsakter som angripits vid tribunalen,

pröva målet och därvid

ogiltigförklara beslut 2015/1836 och förordning 2015/1828,

förplikta rådet att betala ersättning om 100 000 euro till George Haswani för den ideella skada som han åsamkats,

förplikta rådet att bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta de kostnader som uppkommit för klaganden såväl vid tribunalen som vid domstolen.

Grunder och huvudargument

Den första grunden utgörs av felaktig rättstillämpning, åsidosättande av beslut 2015/1836 (skäl 6) och 2013/255 (skäl 5) i dess lydelse enligt beslut 2015/1836, samt av att tribunalen kastat om bevisbördan och åsidosatt principen om oskuldspresumtion.

Som andra grund görs det gällande att tribunalen har åsidosatt sin motiveringsskyldighet och lämnat bristfälliga domskäl.

Som tredje grund görs det gällande att tribunalen åsidosatt proportionalitetsprincipen och lämnat bristfälliga domskäl.

____________