Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 1. februára 2019 – NG, OH/SC Banca Transilvania SA

(vec C-81/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: NG, OH

Žalovaná: SC Banca Transilvania SA

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 1 [ods. 2] smernice 93/13/EHS1 vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby sa skúmala z hľadiska nekalej povahy zmluvná podmienka preberajúca dispozitívne ustanovenie, od ktorej sa zmluvné strany mohli odchýliť, ale v skutočnosti sa od nej neodchýlili, keďže neexistuje žiada dohoda v tomto zmysle tak, ako je to v prejednávanom prípade, v ktorom sa skúma zmluvná podmienka, ktorá stanovuje povinnosť splatiť úver v tej istej cudzej mene, v akej bola poskytnutá?

2.    Ak v situácii, keď pri poskytnutí úveru v cudzej mene spotrebiteľovi neboli predložené výpočty alebo odhady týkajúce sa hospodárskeho vplyvu, ktorý prípadné kolísanie výmenného kurzu spôsobí, pokiaľ ide o celkové platobné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, možno oprávnene tvrdiť, že takáto zmluvná podmienka o úplnom prevzatí kurzového rizika spotrebiteľom (na základe zásady nominalizmu) je jasná a zrozumiteľná a že predajca alebo dodávateľ - v prejednávanej veci banka splnila v dobrej viere informačnú povinnosť voči svojej zmluvnej strane za okolností, keď maximálne zadlžovanie spotrebiteľov stanovené Banca Națională a României (Národná banka Rumunska) sa vypočítava na základe výmenného kurzu platného v deň poskytnutia úveru?

3.    Odporujú smernica 93/13/EHS a judikatúra vyvinutá na jej podklade ako i zásada efektivity tomu, aby sa v zmluve pokračovalo v nezmenenej podobe po určení nekalej povahy zmluvnej podmienky znášania kurzového rizika? Aká by mala byť možná úprava, aby sa neuplatnila nekalá povaha a dodržala zásada efektivity?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).