Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 1. februarja 2019 – NG, OH/SC Banca Transilvania SA

(Zadeva C-81/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Cluj

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki na prvi stopnji: NG, OH

Tožena stranka na prvi stopnji: SC Banca Transilvania SA

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 1[(2)] Direktive 93/13/EGS1 razlagati tako, da ne nasprotuje preučitvi nedovoljenosti pogodbenega pogoja, ki povzema dopolnilno določbo, od katere lahko stranki odstopata, vendar v konkretnem primeru nista odstopili, ker ta določba ni bila predmet pogajanj, kot v obravnavani zadevi velja za pogoj, ki določa vračilo posojila v isti tuji valuti, v kateri je bilo posojilo odobreno?

2.    Ali je v primeru, da pri odobritvi kredita v tuji valuti potrošniku niso bili predstavljeni izračuni/napovedi v zvezi z ekonomskim učinkom morebitnega nihanja menjalnega tečaja na njegove skupne obveznosti za odplačevanje na podlagi pogodbe, mogoče utemeljeno trditi, da je pogoj, da valutno tveganje v celoti prevzame potrošnik (na podlagi načela nominalizma), jasen in razumljiv in da je prodajalec ali ponudnik/banka v dobri veri izpolnil obveznost obveščanja pogodbene stranke, glede na to, da je bila največja stopnja zadolžitve potrošnikov, ki jo je določila Banca Națională a României (romunska centralna banka), izračunana na podlagi menjalnega tečaja na datum odobritve posojila?

3.    Ali Direktiva 93/13/EGS in na njej temelječa sodna praksa ter načelo učinkovitosti nasprotujejo temu, da po prijavi nedovoljenosti pogoja o dodelitvi valutnega tveganja pogodba še naprej velja v nespremenjeni obliki? Kaj bi bilo mogoče spremeniti, da se nedovoljeni pogoj ne bi uporabljal in bi se spoštovalo načelo učinkovitosti?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).