Language of document :

Решение на Общия съд от 12 април 2019 г. — Deutsche Lufthansa/Комисия

(Дело T-492/15)1

(Жалба за отмяна — Държавни помощи — Мерки, приведени в действие от Германия в полза на летище Франкфурт Хан и авиокомпаниите, използващи това летище — Решение, с което мерките в полза на летище Франкфурт Хан се квалифицират като държавни помощи, съвместими с вътрешния пазар, и се установява, че няма държавна помощ в полза на авиокомпаниите, използващи това летище — Липса на лично засягане — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Deutsche Lufthansa AG (Кьолн, Германия) (представител: A. Martin-Ehlers, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: K. Herrmann, T. Maxian Rusche и S. Noë)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Land Rheinland-Pfalz (Германия) (представител: C. Koenig, университетски преподавател) и Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd (Дъблин, Ирландия) (представители: G. Berrisch, адвокат, и B. Byrne, solicitor)

Предмет

Искане по член 263 ДФЕС за отмяна на Решение (ЕС) 2016/789 на Комисията от 1 октомври 2014 г. относно държавна помощ SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07), приведена в действие от Германия във връзка с финансирането на летище Франкфурт Хан и финансовите отношения между летището и Ryanair (ОВ L 134, 2016 г., стр. 46)

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Осъжда Deutsche Lufthansa AG да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 363, 3.11.2015 г.