Language of document :

Решение на Общия съд от 9 април 2019 г. — Aldridge и др./Комисия

(Дело T-319/17)1

(Публична служба — Срочно наети служители — OLAF — Договор за неопределено време — Решение на генералния директор на OLAF за въвеждане на еднократно прекласиране в по-горна степен — Искане за провеждане на годишна процедура по прекласиране — Обща мярка — Срок за обжалване — Начален момент — Публикуване в интранет — Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Adam Aldridge (Скарбек, Белгия) и още 32-ма жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението към решението (представители: S. Rodrigues, A. Tymen и A. Champetier, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално L. Radu Bouyon и M. Mensi, впоследствие L. Radu Bouyon и G. Berscheid)

Предмет

Искане на основание член 270 ДФЕС, от една страна, за отмяна на решението на генералния директор на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) от 15 юли 2016 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателите за провеждане на годишна процедура по прекласиране, и на решението на генералния директор на OLAF от 13 февруари 2017 г., с което се отхвърля подадената по административен ред жалба срещу решението от 15 юли 2016 г., и от друга страна, за присъждане на обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които жалбоподателите твърдят, че са претърпели

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Adam Aldridge и другите настоящи и бивши срочно наети служители на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), чиито имена са посочени в приложението, понасят наред с направените от тях съдебни разноски и тези на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 249, 31.7.2017 г.