Language of document :

Rettens dom af 9. april 2019 – Aldridge m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-319/17) 1

(Personalesag – midlertidigt ansatte – OLAF – tidsubegrænset kontrakt – afgørelse truffet af OLAF’s direktør om indførelse af en enkelt omklassificering til højere lønklasse – ansøgning om iværksættelse af en årlig omklassificering – foranstaltning af generel karakter – søgsmålsfrist – begyndelsestidspunkt – offentliggørelse på intranet – afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgien) og 32 andre sagsøgere, hvis navne er opført i bilaget til dommen (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Tymen og A. Champetier)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved L. Radu Bouyon og M. Mensi, derefter ved L. Radu Bouyon og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 270 TEUF med påstand dels om annullation af afgørelsen truffet af generaldirektøren for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) den 15. juli 2016 om afslag på sagsøgernes ansøgning om gennemførelse af en årlig omklassificering samt af afgørelsen truffet af OLAF’s generaldirektør den 13. februar 2017 om afslag på den klage, der blev indgivet over afgørelsen af 15. juli 2016, dels om erstatning af det økonomiske og ikke-økonomiske tab, som sagsøgerne angiveligt har lidt.

Konklusion

1)    Sagen afvises.

2)    Adam Aldridge og de øvrige nuværende og tidligere midlertidigt ansatte ved Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), hvis navne er opført i bilaget, bærer deres egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 249 af 31.7.2017.