Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2019 – Aldridge a i./Komisia

(vec T-319/17)1

(„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – OLAF – Zmluva na dobu neurčitú – Rozhodnutie riaditeľa OLAF o jedinom novom zaradení do vyššej platovej triedy – Žiadosť o začatie každoročného nového zaraďovania – Opatrenie všeobecnej povahy – Lehota na podanie žaloby – Začiatok plynutia – Uverejnenie na intranete – Neprípustnosť“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Adam Aldridge a i. (Schaerbeek, Belgicko) a 32 ďalších žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Tymen a A. Champetier, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne L. Radu Bouyon a M. Mensi, neskôr L. Radu Bouyon a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ na zrušenie na jednej strane rozhodnutia generálneho riaditeľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) z 15. júla 2016, ktorým sa zamieta návrh na vykonanie každoročného nového zaraďovania, ako aj rozhodnutia generálneho riaditeľa OLAF z 13. februára 2017, ktorým sa zamieta sťažnosť proti rozhodnutiu z 15. júla 2016, a na druhej strane na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú žalobcovia údajne utrpeli

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Pán Adam Aldridge a ostatní dočasní zamestnanci a bývalí dočasní zamestnanci Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorých mená sú uvedené v prílohe, sú povinní znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

____________

1     Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2017.