Language of document : ECLI:EU:T:2019:377

Prozatímní vydání

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (třetího senátu)

6. června 2019(*)

„(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující motorové vozidlo – Starší (průmyslový) vzor Společenství – Důvod neplatnosti – Nedostatek individuální povahy – Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“

Ve věci T-209/18,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, se sídlem ve Stuttgartu (Německo), zastoupená C. Klawitterem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému S. Hannem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Autec AG, se sídlem v Norimberku (Německo), zastoupená M. Krogmannem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. ledna 2018 (věc R 945/2016-3), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Autec AG a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

TRIBUNÁL (třetí senát),

ve složení S. Frimodt Nielsen, předseda, N. Półtorak a E. Perillo (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: R. Ūkelytė, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 22. března 2018,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 13. července 2018,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 4. července 2018,

s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 7. srpna 2018, jímž bylo zamítnuto založit do spisu dopis žalobkyně ze dne 23. července 2018,

s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 23. srpna 2018, jímž bylo zamítnuto založit do spisu dopis žalobkyně ze dne 13. srpna 2018,

s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 20. září 2018, jímž bylo zamítnuto spojení věcí T-43/18, T-191/18, T-192/18, T-209/18 a T-210/18,

s přihlédnutím k určení jiného soudce k doplnění složení senátu následkem překážky na straně jednoho z členů senátu,

s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 14. ledna 2019, jímž bylo zamítnuto spojit věci T-209/18 a T-210/18 pro účely ústní části řízení,

po jednání konaném dne 12. února 2019,

vydává tento

Rozsudek

 Skutečnosti předcházející sporu

1        Dne 20. srpna 2010 žalobkyně, společnost Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, podala u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku (průmyslového) vzoru Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142).

2        (Průmyslový) vzor Společenství, jehož zápis byl požadován, je vyobrazen následovně [dále jen „zpochybněný (průmyslový) vzor“ nebo „model série 991 vozidla ,Porsche 911‘ “]:

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

3        Výrobky, pro které má být zpochybněný (průmyslový) vzor použit, náležejí do třídy 12.08 ve smyslu Locarnské dohody zřizující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory ze dne 8. října 1968, v doplněném znění, a odpovídají následujícímu popisu: „Motorová vozidla“.

4        Zpochybněný (průmyslový) vzor byl zveřejněn ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství č. 2010/200 ze dne 6. září 2010, s uplatněním data vzniku práva přednosti 27. dubna 2010, a pohledy na uvedený průmyslový vzor byly zveřejněny ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství č. 2012/172 ze dne 7. září 2012.

5        Dne 8. července 2014 podala vedlejší účastnice, společnost Autec AG, u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti zpochybněného (průmyslového) vzoru. Tento návrh byl podán na základě čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002, vykládaného ve spojení s čl. 4 odst. 1 a články 5 a 6 téhož nařízení.

6        Vedlejší účastnice měla v podstatě za to, že model série 991 vozidla „Porsche 911“ není nový ani nemá individuální povahu, což brání jeho ochraně. Na podporu svého návrhu v podstatě uvedla, že se zpochybněný (průmyslový) vzor znatelně neliší od ostatních modelů vozidla „Porsche 911“ uvedených na trh od původní verze z roku 1963.

7        Vedlejší účastnice v tomto ohledu uplatnila zvláště následující (průmyslové) vzory Společenství:

–        (průmyslový) vzor Společenství č. 735428-0001 [dále jen „starší (průmyslový) vzor“ nebo „model série 997 vozidla ,Porsche 911‘ “], zapsaný pro „motorová vozidla“, který byl zveřejněn dne 23. června 2008 a je vyobrazen následovně:

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

Image not foundImage not found

–        (průmyslový) vzor Společenství č. 633748-0001, zapsaný pro „osobní automobily“, který byl zveřejněn dne 9. ledna 2007 a je vyobrazen následovně:

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

8        Vedlejší účastnice ke svému návrhu na prohlášení neplatnosti přiložila rovněž různé články z tisku týkající se designu vozidla „Porsche 911“.

9        Rozhodnutím ze dne 10. května 2016 zrušovací oddělení EUIPO návrhu na prohlášení neplatnosti vyhovělo a prohlásilo, že zpochybněný (průmyslový) vzor je neplatný z důvodu, že nemá individuální povahu.

10      Dne 23. května 2016 podala žalobkyně u EUIPO proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání na základě článků 55 až 60 nařízení č. 6/2002.

11      Rozhodnutím ze dne 19. ledna 2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“) třetí odvolací senát EUIPO odvolání zamítl z důvodu nedostatku individuální povahy ve smyslu čl. 6 odst. 1 nařízení č. 6/2002.

12      Odvolací senát měl nejprve za to, že v případě osobních automobilů je volnost původce vzoru omezena takovými technickými znaky dotčeného výrobku, jako jsou znaky spočívající v tom, že mají karoserii a kola, jakož i právními předpisy, zejména právními předpisy v oblasti bezpečnosti silničního provozu, jako je požadavek mít například světlomety, zpětná zrcátka a zadní světla.

13      Toto oddělení mělo následně za to, že pokud jde o koncepci takových znaků podmíněných technickou funkcí nebo právními předpisy, volnost původce vzoru jako taková naproti tomu žádnému omezení nepodléhá. Toto oddělení rovněž upřesnilo, že uživatelem dotčených výrobků je informovaný uživatel osobních automobilů obecně, a sice osoba, která řídí, užívá a zná modely vozidel dostupné na trhu.

14      V tomto kontextu měl odvolací senát za to, že kolidující (průmyslové) vzory jsou v konečném vyznění shodné, pokud jde o jejich základní znaky, jako jsou tvar či obrysy jejich karoserie, dveří a oken.

15      Odvolací senát tak dospěl k závěru, že existence modelu série 997 vozidla „Porsche 911“ stačí k tomu, aby model série 991 téhož vozidla neměl individuální povahu, a není tedy nezbytné provádět průzkum (průmyslového) vzoru Společenství č. 633748-0001, uplatněného vedlejší účastnicí, ani si klást otázku ohledně novosti zpochybněného (průmyslového) vzoru.

 Návrhová žádání účastníků řízení

16      Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

–        zrušil napadené rozhodnutí,

–        zamítl návrh na prohlášení neplatnosti „(průmyslového) vzoru […] č. 198387-0001“.

17      EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

–        žalobu zamítl,

–        uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

 Právní otázky

18      Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje v podstatě jediný důvod vycházející z porušení čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002, vykládaného ve spojení s články 5 a 6 téhož nařízení.

19      V tomto rámci v podstatě uvádí, že celkový dojem, který zpochybněný (průmyslový) vzor vyvolává u informovaného uživatele tohoto typu vozidla, se liší od celkového dojmu vyvolaného starším (průmyslovým) vzorem, který vedlejší účastnice uplatnila na podporu svého návrhu na prohlášení neplatnosti. Oba kolidující (průmyslové) vzory se totiž podle ní odlišují „svým vnějším vzhledem“ „významným“ způsobem a „natolik zjevně“, že odvolací senát nemohl mít za to, že zpochybněný (průmyslový) vzor postrádá individuální povahu, aniž se dopustil nesprávného posouzení.

20      Po shrnutí tohoto žalobního důvodu je třeba připomenout, že na základě čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 se (průmyslový) vzor Společenství prohlásí za neplatný, pokud nesplňuje podmínky článků 4 až 9 téhož nařízení.

21      V tomto ohledu čl. 4 odst. 1 nařízení č. 6/2002 blíže uvádí, že (průmyslový) vzor Společenství je chráněn právem k (průmyslovému) vzoru, pokud je nový a má individuální povahu.

 K první části jediného žalobního důvodu, vycházející z porušení čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002, vykládaného ve spojení s článkem 6 téhož nařízení

22      Ze znění čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 vyplývá, že individuální povaha zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství musí být posouzena nejprve s ohledem na celkový dojem vyvolaný u dotyčného informovaného uživatele [viz rozsudek ze dne 25. října 2013, Merlin a další v. OHIM – Dusyma (Hry), T-231/10, nezveřejněný, EU:T:2013:560, bod 28 a citovaná judikatura]. Tento celkový dojem se kromě toho musí lišit od celkového dojmu vyvolaného jakýmkoli (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky k zápisu, nebo bylo-li uplatněno právo přednosti, přede dnem vzniku práva přednosti.

23      Kromě toho čl. 6 odst. 2 nařízení č. 6/2002 blíže uvádí, že při posuzování dotčené individuální povahy je třeba brát v úvahu míru volnosti původce vzoru při vývoji dotčeného (průmyslového) vzoru.

24      Po připomenutí těchto zákonných podmínek je třeba uvést, že relevantní judikatura v tomto ohledu blíže uvádí, že individuální povaha (průmyslového) vzoru musí vyplývat z celkového dojmu existence rozdílu nebo neexistence „déjà vu“ z hlediska informovaného uživatele ve vztahu k jakémukoli staršímu (průmyslovému) vzoru. V tomto ohledu nelze brát v úvahu rozdíly, které nejsou dostatečně výrazné na to, aby měly na uvedený celkový dojem vliv, přičemž mohou být určující pouze rozdíly, které jsou dostatečně výrazné k vyvolání odlišných celkových dojmů [viz rozsudek ze dne 7. listopadu 2013, Budziewska v. OHIM – Puma (Kočkovitá šelma ve skoku), T-666/11, nezveřejněný, EU:T:2013:584, bod 29 a citovaná judikatura].

25      S ohledem na výše uvedená kritéria je proto třeba přezkoumat, zda se z hlediska informovaného uživatele a s ohledem na míru volnosti, kterou může původce vzoru v projednávané věci mít, celkový dojem vyvolaný zpochybněným (průmyslovým) vzorem liší od celkového dojmu vyvolaného starším (průmyslovým) vzorem.

 K informovanému uživateli

26      Pokud jde o výklad pojmu „informovaný uživatel“, je třeba mít nejprve za to, že postavení „informovaného uživatele“ znamená, že dotčená osoba užívá výrobek, v němž je (průmyslový) vzor ztělesněn, v souladu s užíváním, k němuž je tentýž výrobek určen. Přívlastek „informovaný“ kromě toho naznačuje, že dotčený uživatel, ačkoli není nezbytně technickým odborníkem, zná různé (průmyslové) vzory existující v dotyčném odvětví, má určitý stupeň znalostí prvků, které tyto (průmyslové) vzory obvykle obsahují, a v důsledku svého zájmu o dotyčné výrobky vykazuje při jejich užívání relativně vysoký stupeň pozornosti [rozsudky ze dne 20. října 2011, PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, bod 59, a ze dne 28. září 2017, Rühland v. EUIPO – 8 seasons design (Lampa ve tvaru hvězdy), T-779/16, nezveřejněný EU:T:2017:674, bod 19].

27      Pojem „informovaný uživatel“ je tedy třeba chápat jako pojem nacházející se mezi pojmem „průměrný spotř