Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d´État - Francie) – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure v. Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Věc C-254/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2003/88/ES – Úprava pracovní doby – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Maximální délka týdenní pracovní doby – Referenční období – Klouzavé nebo pevné referenční období – Odchylka – Zaměstnanci policie“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d´État

Účastníci původního řízení

Žalobce: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Výrok

Článek 6 písm. b), článek 16 písm. b) a článek 19 první pododstavec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby musejí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která pro účely výpočtu průměrné délky týdenní pracovní doby stanoví referenční období, která začínají a končí k pevně určeným kalendářním datům, za předpokladu, že tato právní úprava zahrnuje mechanismy umožňující zajistit, aby v průběhu každého období šesti měsíců, které zasahuje do dvou na sebe navazujících pevných referenčních období, byla dodržena průměrná maximální týdenní pracovní doba v délce 48 hodin.

____________

1 Úř. věst. C 211, 18.6.2018.