Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État– Ranska) – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure v. Premier ministre, Ministre de l’Intérieur ja Ministre de l’Action et des Comptes publics

(asia C-254/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – Työajan järjestäminen – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Viikoittainen enimmäistyöaika – Vertailujakso – Liukuva tai kiinteä vertailujakso – Poikkeus – Poliisivirkamiehet)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Vastaajat: Premier ministre, Ministre de l’Intérieur ja Ministre de l’Action et des Comptes publics

Tuomiolauselma

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 6 artiklan b alakohtaa, 16 artiklan b alakohtaa ja 19 artiklan ensimmäistä kohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa viikoittaisen keskimääräisen työajan laskemiseksi säädetään vertailujaksoista, jotka alkavat ja päättyvät määrättyinä kalenteripäivinä, kunhan tässä säännöstössä on mekanismeja, joiden avulla voidaan varmistaa, että 48 tunnin keskimääräistä viikoittaista enimmäistyöaikaa noudatetaan kaikilla sellaisilla kuuden kuukauden ajanjaksoilla, jotka ajoittuvat kahdelle perättäiselle kiinteälle vertailujaksolle.

____________

1 EUVL C 211, 18.6.2018.