Language of document :

2019 m. balandžio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Byla C-254/18)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2003/88/EB – Darbo laiko organizavimas – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Maksimalus savaitės darbo laikas – Pamatinis laikotarpis – Slankusis ar fiksuotasis pobūdis – Leidžianti nukrypti nuostata – Policijos pareigūnai)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Rezoliucinė dalis

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 6 straipsnio b punktą, 16 straipsnio b punktą ir 19 straipsnio pirmą pastraipą reikia aiškinti taip, kad jais nėra draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose, kiek tai susiję su vidutiniu savaitės darbo laiko apskaičiavimu, numatyti pamatiniai laikotarpiai, kurie prasideda ir baigiasi nustatytomis kalendorinėmis datomis, jeigu tokiuose teisės aktuose yra numatyti mechanizmai, kurie leidžia užtikrinti, kad vidutinė 48 valandų maksimalaus savaitės darbo laiko trukmė nėra viršijama per kiekvieną šešių mėnesių laikotarpį tarp dviejų vienas po kito einančių pamatinių laikotarpių.

____________

1 OL C 211, 2018 6 18.