Language of document :

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(C-254/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2003/88/WE – Organizacja czasu pracy – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy – Okres rozliczeniowy – Ruchomy albo stały charakter tego okresu – Odstępstwo – Funkcjonariusze policji

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Strona pozwana: Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Sentencja

Wykładni art. 6 lit. b), art. 16 lit. b) i art. 19 akapit pierwszy dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy należy dokonywać w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym dla celów obliczania przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy okresy rozliczeniowe rozpoczynają się i kończą w stałych datach kalendarzowych, pod warunkiem że uregulowanie to obejmuje mechanizmy umożliwiające zapewnienie, iż przeciętnego maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy wynoszącego 48 godzin przestrzega się w trakcie każdego sześciomiesięcznego okresu rozpoczynającego się w jednym stałym okresie rozliczeniowym, a kończącego w kolejnym.

____________

1 Dz.U. C 211 z 18.6.2018.