Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État - Frankrike) – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure mot Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Mål C-254/18)1

(Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2003/88/EG – Arbetstidens förläggning – Skydd för arbetstagares säkerhet och hälsa – Begränsning av veckoarbetstiden – Beräkningsperiod – Löpande eller fast – Avvikelser – Polistjänstemän)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Svarande: Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Domslut

Artiklarna 6 b, 16 b och 19 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot nationell lagstiftning som för fastställandet av den genomsnittliga veckoarbetstiden föreskriver beräkningsperioder som börjar och slutar vid fasta kalenderdagar, under förutsättning att denna lagstiftning innehåller mekanismer som gör det möjligt att säkerställa att den genomsnittliga maximala veckoarbetstiden om 48 timmar iakttas under varje sexmånadersperiod som omfattar två på varandra följande fasta beräkningsperioder.

____________

1 EUT C 211, 18.6.2018.