Language of document :

Преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça (Португалия), постъпило на 2 април 2019 г. — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

(Дело C-275/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal de Justiça

Страни в главното производство

Ищци/Жалбоподатели: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Ответници: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

Преюдициални въпроси

Като се има предвид, че португалската държава не е съобщила на Европейската комисия техническите регламенти, съдържащи се в Законодателен декрет № 442/89 от 2 декември 2001 г. неприложими ли са посочените разпоредби, по-специално […] членове 3 [в посочената редакция] и 9, така че частноправните субекти да могат да се позовават на тяхната неприложимост?

Като се има предвид, че португалската държава не е съобщила на Европейската комисия техническите регламенти, съдържащи се в Законодателен декрет № 282/2003 от 8 ноември 2003 г. трябва ли да бъдат оставени без приложение посочените разпоредби, по-специално […] членове 2 и 3 по отношение на доставчиците на услуги в Португалия?

____________