Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) w dniu 2 kwietnia 2019 r. – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

(Sprawa C-275/19)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal de Justiça

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Strona pozwana: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

Pytania prejudycjalne

Czy ponieważ państwo portugalskie nie poinformowało Komisji Europejskiej o przepisach technicznych znajdujących się w Decreto-Lei n.° 442/89, de 2 de dezembro (dekrecie z mocą ustawy nr 442/89 z dnia 2 grudnia), tym samym przepisy te, a szczególnie […] art. 3 (we wskazanych brzmieniach) i art. 9, nie mają zastosowania, a na brak takiego zastosowania mogą powoływać się jednostki?

Czy ponieważ państwo portugalskie nie poinformowało Komisji Europejskiej o przepisach technicznych znajdujących się w Decreto-Lei n.° 282/2003, de 8 de novembro (dekrecie z mocą ustawy nr 282/2003 z dnia 8 listopada), tym samym przepisy te, a w szczególności art. 2 i 3, nie powinny mieć zastosowania do usługodawców w Portugalii?

____________