Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 10. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sądu Rejonowego w Sopocie Wydziału I Cywilnego - Polsko) – řízení zahájené H. W.

(Věc C-214/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2006/112/ES – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Soudní exekutor – Exekuční řízení – Odměna stanovená zákonem – Správní praxe příslušných vnitrostátních orgánů, podle které tato odměna v sobě zahrnuje DPH – Zásada neutrality a zásada proporcionality“

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy w Sopocie

Účastníci původního řízení

Žalobce: H.W.

Za přítomnosti: PSM „K“, Aleksandry Treder, působící jako soudní exekutorka u Sądu Rejonowego w Sopocie

Výrok

Ustanovení směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, jakož i zásada neutrality daně z přidané hodnoty (DPH) a zásada proporcionality musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové správní praxi příslušných vnitrostátních orgánů, jako je praxe, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, podle které se má v případě služeb poskytovaných soudním exekutorem v rámci exekučního řízení za to, že odměna vybíraná tímto exekutorem již zahrnuje DPH.

____________

1 Úř. věst. C 259, 23.7.2018.