Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 22. februar 2019 – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) og Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl mod De Vellis Servizi Globali Srl

(Sag C-155/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) og Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Sagsøgt: De Vellis Servizi Globali Srl

Præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

– Kan Federazione calcistica italiana på grundlag af den nationale lovgivning vedrørende sportens regler kvalificeres som et offentligretligt organ, for så vidt som det er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, som ikke er af industriel eller kommerciel karakter?

– Er navnlig kravet om organets formål opfyldt i forhold til Federazione, selv om der ikke foreligger en formel retsakt om oprettelse fra en offentlig myndighed, og selv om organet er støttet på et foreningsgrundlag, idet det indgår i reglerne for en sektor (sport), som er organiseret efter en offentlig standardmodel, og idet det er forpligtet til at overholde de principper og regler, som udarbejdes af Comitato olimpico nazionale italiano (Italiens olympiske komité, herefter »C.O.N.I.«) og de internationale sportsorganer, når den nationale offentlige enhed anerkendes med sportsligt formål?

– Kan dette krav endvidere stilles i forhold til et sportsforbund som Federazione italiana giuoco calcio, der er selvfinansierende, i forhold til en aktivitet, der som den i hovedsagen omhandlede ikke har offentlig interesse, eller skal kravet om under alle omstændigheder at sikre anvendelsen af de offentligretlige regler ved indgåelse af enhver form for kontrakt med tredjeparter derimod anses for at have forrang?

Det andet spørgsmål

– Har C.O.N.I. på grundlag af retsforholdet mellem denne og F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio i forhold til sidstnævnte en overvejende indflydelse, henset til de retlige beføjelser vedrørende anerkendelse af selskabets sportslige formål, godkendelse af de årlige regnskaber og tilsyn med organernes forvaltning og korrekte funktion samt administration af enheden?

– Er disse beføjelser imidlertid ikke tilstrækkelige til at opfylde kravet om en overvejende offentlig indflydelse, som er kendetegnende for et offentligretligt organ, som følge af den kvalificerede deltagelse af sportsforbundenes formænd og repræsentanter i den olympiske komités væsentligste organer?

____________