Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 22 lutego 2019 r. – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl

(Sprawa C-155/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Druga strona postępowania: De Vellis Servizi Globali Srl

Pytania prejudycjalne

1)    Pytanie pierwsze

- Czy na podstawie cech krajowych przepisów dotyczących sportowego systemu prawnego włoską federację piłki nożnej można uznać za podmiot prawa publicznego, ponieważ została ona utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego?

- Czy poprzez uznanie, że krajowy podmiot publiczny jest utworzony do celów sportowych, spełniony jest w szczególności wymóg celowościowy, dotyczący podmiotu, w stosunku do F.I.G.C., pomimo braku formalnego aktu ustanawiającego organu administracji publicznej i pomimo okoliczności, że federacja jest stowarzyszeniem, ze względu na to, iż podlega ona systemowi prawnemu sektora (sportowego) zorganizowanemu według modeli o charakterze publicznym i jest zobowiązana do przestrzegania zasad oraz reguł opracowanych przez Comitato olimpico nazionale italiano (włoski narodowy komitet olimpijski) i przez międzynarodowe organizacje sportowe?

- Czy ponadto wymóg ten jest spełniony w stosunku do federacji sportowej, takiej jak Federazione italiana giuoco calcio, która ma zdolność samofinansowania, w odniesieniu do działalności niemającej charakteru publicznego, takiej jak będąca przedmiotem sprawy, czy też należy uznać nadrzędność wymogu zapewnienia, w każdym przypadku, stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych przy udzielaniu osobom trzecim dowolnego rodzaju zamówienia przez wspomniany podmiot?

2)    Pytanie drugie

- Czy – biorąc pod uwagę stosunki prawne między Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) a F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, C.O.N.I. wywiera dominujący wpływ na F.I.G.C. w świetle przewidzianych ustawą uprawnień w zakresie uznawania, że dane stowarzyszenie prowadzi działalność w celach sportowych, zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz nadzorowania zarządzania i prawidłowego funkcjonowania organów i zarządu komisarycznego nad podmiotem?

- Czy też wprost przeciwnie, uprawnienia te nie są wystarczające, by spełnić wymóg dominującego wpływu publicznego wywieranego przez podmiot prawa publicznego ze względu na kwalifikowany udział przewodniczących i przedstawicieli federacji sportowych w organach Comitato olimpico nazionale italiano?

____________