Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 22. februára 2019 – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

(vec C-155/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Odporkyňa: De Vellis Servizi Globali Srl

Prejudiciálne otázky

1.    Otázka 1

- Možno taliansky futbalový zväz kvalifikovať na základe charakteristík vnútroštátnej právnej úpravy v oblasti športu ako verejnoprávnu inštitúciu, t. j. subjekt zriadený na účely uspokojovania potrieb vo všeobecnom záujme, pričom nemajú priemyselnú ani komerčnú povahu?

- Je v prípade predmetného zväzu splnená najmä požiadavka týkajúca sa účelu vzniku organizácie, a to aj v prípade neexistencie formálneho aktu, ktorým sa zriaďuje verejnoprávna inštitúcia, a napriek jeho členskej základni, a to z dôvodu zaradenia dotknutého zväzu do (športového) odvetvia organizovaného podľa verejnoprávnych modelov a záväzku dodržiavať zásady a pravidlá, ktoré vypracovali Comitato olimpico nazionale italiano (Taliansky národný olympijský výbor, ďalej len „C.O.N.I.“) a medzinárodné športové organizácie, na základe uznania vnútroštátnej verejnoprávnej inštitúcie na športové účely?

- Možno uvedenú požiadavka okrem toho uplatniť aj na taký športový zväz, akým je Taliansky futbalový zväz, ktorý je schopný sám sa financovať, a to pokiaľ ide o činnosť, ktorá nemá verejnoprávny význam, ako je činnosť v prejedávanej veci, alebo treba naopak považovať za prevažujúcu potrebu zabezpečiť v každom prípade uplatňovanie právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania, a to vo všetkých prípadoch uzatvárania akéhokoľvek druhu zákaziek medzi takýmto subjektom a tretími osobami?

2.    Otázka 2

- Možno na základe právnych vzťahov medzi C.O.N.I. a F.I.G.C. vyvodiť záver, že C.O.N.I. má dominantný vplyv na F.I.G.C., a to s ohľadom na zákonné právomoci, pokiaľ ide o uznávanie spoločnosti na športové účely, schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, dohľad nad riadením a správnym fungovaním orgánov a nútenú správu tohto zväzu?

- Nepostačujú na druhej strane tieto právomoci na to, aby bola splnená požiadavka dominantného verejného vplyvu, ktorý je typický pre verejnoprávnu inštitúciu, založená na kvalifikovanej účasti prezidentov a zástupcov športových zväzov v základných orgánoch C.O.N.I.?

____________