Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

(Lieta C-156/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Atbildētāja apelācijas instancē: De Vellis Servizi Globali Srl

Prejudiciālie jautājumi

Pirmais jautājums

– Vai, ievērojot sporta jomu reglamentējošā valsts tiesiskā regulējuma raksturiezīmes, Federazione calcistica italiana (Itālijas Futbola federācija) ir kvalificējama par publisko tiesību subjektu, jo ir nodibināta ar īpašu mērķi apmierināt nerūpnieciska un nekomerciāla rakstura vispārējo interešu vajadzības?

– Konkrēti, vai šīs federācijas gadījumā – lai arī formāli tā nav izveidota kā valsts pārvaldes iestāde un pēc savas iedabas ir apvienība – teleoloģiskais nosacījums kvalificēšanai par šādu subjektu ir izpildīts tāpēc, ka tā ietilpst atbilstoši publisko tiesību modeļiem veidotajā (sporta) nozares tiesiskajā regulējumā un tai ir saistoši Comitato olimpico nazionale italiano (Itālijas Nacionālās olimpiskās komitejas, C.O.N.I.) un starptautisko sporta struktūru izstrādātie principi un noteikumi, sporta mērķiem atzīstot nacionālu publisku iestādi?

– Vai šāds nosacījums turklāt ir uzskatāms par izpildītu tādas ar pašfinansēšanās spēju apveltītas sporta federācijas kā Federazione italiana giuoco calcio gadījumā saistībā ar šajā lietā aplūkojamo darbību, kurai nav nozīmes publisko tiesību kontekstā, vai tomēr ir jāuzskata par prevalējošu vajadzība katrā ziņā nodrošināt publiskā iepirkuma tiesību normu piemērošanu ikreiz, kad trešajām personām tiek piešķirtas tiesības slēgt jebkura veida līgumus ar minēto subjektu?

Otrais jautājums

– Vai saskaņā ar tiesiskajām attiecībām starp C.O.N.I. un F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio pirmajai no tām attiecībā pret otro ir dominējoša ietekme, ņemot vērā tai likumā noteiktās pilnvaras atzīt sabiedrību sporta mērķiem, apstiprināt subjekta gada budžetu un pārraudzīt gan tā pārvaldību, gan orgānu pareizu darbību, kā arī pakļaut to ārkārtas komisāra veiktai administrēšanai?

– Vai turpretim ar tādām pilnvarām nav pietiekami, lai tiktu izpildīts nosacījums par dominējošu valsts ietekmi, kas ir raksturīga publisko tiesību subjektam, ņemot vērā sporta federāciju priekšsēdētāju un pārstāvju lielo dalības īpatsvaru nacionālās olimpiskās komitejas galvenajās struktūrās?

____________