Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 22 februari 2019 – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl mot De Vellis Servizi Globali Srl

(Mål C-156/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Motpart: De Vellis Servizi Globali Srl

Tolkningsfrågor

Den första frågan

Kan Federazione calcistica italiana (det italienska fotbollsförbundet), mot bakgrund av särdragen i den nationella idrottslagstiftningen, anses utgöra ett offentligrättsligt organ, då det har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse, utan industriell eller kommersiell karaktär;

uppfyller nämnda förbund, trots att det formellt sett inte har inrättats såsom en offentlig myndighet och att det grundas på medlemskap, det teleologiska kravet för att utgöra ett sådant organ genom att det omfattas av regelverket för en viss sektor (idrottssektorn) som organiserats efter en offentlig standardmodell och det är skyldigt att iaktta de principer och regler som har utarbetats av Comitato olimpico nazionale italiano (den italienska nationella olympiska kommittén) och internationella idrottsorganisationer, då den nationella offentliga enheten har erkänt att förbundet har ett idrottsligt syfte;

kan ett sådant krav uppställas gentemot ett idrottsförbund såsom Federazione italiana giuoco calcio (det italienska fotbollsförbundet), som är självfinansierande, med avseende på verksamhet, såsom den som är i fråga i förevarande fall, som inte är av offentligt intresse, eller ska kravet att under alla omständigheter säkerställa tillämpning av bestämmelserna om offentlig upphandling när det organet tilldelar kontrakt till tredje man oavsett vilket slags kontrakt det rör sig om ges företräde?

Den andra frågan

Ska, med beaktande av rättsförhållandet mellan C.O.N.I. (den italienska nationella olympiska kommittén) och F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio (det italienska fotbollsförbundet), den förstnämnda kommittén anses ha ett bestämmande inflytande över det sistnämnda förbundet med hänsyn till rättsliga befogenheter såvitt avser fastställelse av associationens idrottsliga syfte, godkännande av årsbudgeten, tillsyn av förvaltningen och av att förbundet fungerar väl samt beslut om utseende av förvaltare;

eller ska sådana befogenheter inte anses vara tillräckliga för att uppfylla kravet på bestämmande offentligt inflytande som är kännetecknande för offentligrättsliga organ, med beaktande av det stora inflytande som idrottsförbundens ordförande och företrädare har i den olympiska kommitténs viktigaste organ?

____________