Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Napoli (Itálie) dne 3. dubna 2019 – YT a další v. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Věc C-282/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Napoli

Účastníci původního řízení

Žalobci: YT a další

Žalovaní: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Předběžné otázky

Představuje rozdílné zacházení vyhrazené pouze učitelům katolického náboženství, jako jsou žalobci, diskriminaci na základě náboženského vyznání podle článku 21 Listiny základních práv Evropské unie a směrnice 2000/78/ES1 , anebo je skutečnost, že způsobilost, kterou již pracovník nabyl, může být odňata, vhodným a ospravedlnitelným důvodem pro to, aby bylo s učiteli katolického náboženství, jako jsou žalobci, zacházeno jinak než s ostatními učiteli, čímž nemají prospěch z jakéhokoli zamezujícího opatření stanoveného v ustanovení 5 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené dne 18. března 1999, která je uvedena v příloze směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou2 uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS?

V případě zjištění existence přímé diskriminace podle čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/78/ES na základě náboženského vyznání (článek 1), jakož i podle Listiny základních práv Evropské unie, je nezbytné se Soudního dvora dotázat na nástroje, které tento soud může použít k odstranění důsledků, a to s přihlédnutím k tomu, že všichni učitelé, kteří nejsou učiteli katolického náboženství, byli adresáti mimořádného plánu přijímání uvedeného v zákoně č. 107/15, čímž byli přijati do zaměstnání s následnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou, a tedy, musí tento soud ve vztahu k žalované veřejné správě založit pracovní poměr na dobu neurčitou?

Musí být ustanovení 5 rámcové dohody uvedené ve směrnici 1999/70/ES vykládáno v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je předmětná vnitrostátní právní úprava, podle které se pravidla obecného práva upravující pracovní poměry, která mají sankcionovat zneužívající využití po sobě jdoucích smluv na dobu určitou prostřednictvím automatické přeměny pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou v případě, že pracovní poměr přetrvává nad rámec určité doby, neuplatní na školský sektor, se zvláštním odkazem na učitele katolického náboženství, čímž je umožněno časově neomezené využívání po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou; zejména, může potřeba dohody s diecézním biskupem představovat objektivní důvod podle ustanovení 5 bodu 1 písm. a) rámcové dohody, anebo naopak musí být shledána diskriminace, která je podle článku 21 Listiny základních práv Evropské unie zakázána?

V případě kladné odpovědi na třetí předběžnou otázku, umožňují článek 21 Listiny základních práv Evropské unie, ustanovení 4 rámcové dohody uvedené ve směrnici 1999/70/ES nebo článek 1 směrnice 2000/78/ES neuplatnění pravidel, která brání automatické přeměně smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou, v případě, že pracovní poměr přetrvává nad rámec určité doby?

____________

1     Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16).

2     Úř. věst. 1999, L 175, s. 43.