Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. aprīlī iesniedza Tribunale di Napoli (Itālija) – YT u.c./Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Lieta C-282/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Napoli

Pamatlietas puses

Prasītāji: YT u.c.

Atbildētāji: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca un Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Prejudiciālie jautājumi

Vai atšķirīga attieksme tikai pret katoļu reliģijas pasniedzējiem, kādi ir prasītāji, ir diskriminācija reliģijas dēļ Nicas hartas 21. panta un Direktīvas 2000/78/EK 1 izpratnē, vai tomēr apstāklis, ka darba ņēmēja rīcībā jau esošo profesionālās piemērotības atzinumu var atsaukt, ir atbilstošs attaisnojošs iemesls, lai attieksme tikai pret katoļu reliģijas pasniedzējiem, kādi ir prasītāji, atšķirtos no tās, kāda pastāv pret pārējiem mācībspēkiem, nedodot viņiem iespēju izmantot nevienu ierobežojošu pasākumu, kas paredzēts 5. klauzulā 1999. gada 18. martā noslēgtajā pamatnolīgumā par darbu uz noteiktu laiku, kas pievienots pielikumā Padomes Direktīvai 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku 2 ?

Vai gadījumā, ja uzskata, ka pastāv tieša diskriminācija reliģijas dēļ Direktīvas 2000/78/EK 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē (1. pants), kā arī Nicas hartas izpratnē, ir jāuzdod Tiesai jautājums par instrumentiem, kurus šī tiesa var izmantot, lai novērstu diskriminācijas sekas, ņemot vērā, ka visiem pasniedzējiem, kuri nav katoļu reliģijas pasniedzēji, tika piemērots Likumā Nr. 107/15 minētais darbā pieņemšanas ārkārtas plāns, un viņi tika pieņemti pastāvīgā darbā, attiecīgi noslēdzot nenoteikta laika darba līgumu, un, tātad, vai šai tiesai ir jādibina ar valsts pārvaldes iestādi darba attiecības uz nenoteiktu laiku?

Vai Direktīvā 1999/70/EK minētā pamatnolīguma 5. klauzula ir jāinterpretē tādējādi, ka tai ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā aplūkojamais, atbilstoši kuram vispārējas tiesību normas, kas regulē darba attiecības un kuru mērķis ir sodīt secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, uz noteiktu laiku noslēgtus līgumu automātiski pārveidojot par nenoteikta laika līgumu, ja darba attiecības turpinās pēc noteikta datuma, nav piemērojamas skolu nozarei, ar īpašu atsauci uz katoļu reliģijas pasniedzējiem, tādējādi, ka secīgi uz noteiktu laiku noslēgti līgumi tiek pieļauti nenoteiktu laikposmu; it īpaši, vai pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē objektīvs iemesls var būt nepieciešamība panākt vienošanos ar diecēzes ordināriju, vai, gluži pretēji, tā ir jāuzskata par diskrimināciju, kas aizliegta saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantu?

Ja atbilde uz trešo jautājumu ir apstiprinoša, vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pants, Direktīvā 1999/70/EK minētā pamatnolīguma 4. klauzula un/vai Direktīvas 2000/78/EK 1. pants ļauj pārtraukt piemērot tiesību normas, kuras liedz uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu automātiski pārveidot par nenoteikta laika līgumu, ja darba attiecības turpinās pēc noteikta datuma?

____________

1 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV 2000, L 303, 16. lpp.).

2 OV 1999, L 175, 43. lpp.