Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Napoli (Italia) la 3 aprilie 2019 – YT și alții/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Cauza C-282/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Napoli

Părțile din procedura principală

Reclamanți: YT și alții

Pârâți: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Întrebările preliminare

Tratamentul diferit rezervat exclusiv profesorilor de religie catolică, cum sunt reclamanții, constituie o discriminare pe motive de religie în sensul articolului 21 din Carta de la Nisa și al Directivei 2000/78/CE1 sau împrejurarea că certificatul de aptitudine de care dispune deja un lucrător poate fi revocat este un motiv justificativ adecvat pentru ca exclusiv profesorii de religie catolică, cum sunt reclamanții, să fie tratați în mod diferit față de celelalte cadre didactice, fără a beneficia de niciuna dintre măsurile de prevenire a abuzurilor prevăzute de clauza 5 din Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, care figurează în anexa la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP2 ?

În cazul în care se consideră că există o discriminare directă, în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2000/78/CE, pe motive de religie (articolul 1), precum și în sensul Cartei de la Nisa, prezenta instanță trebuie să solicite Curții să se pronunțe cu privire la instrumentele pe care le poate utiliza în vederea eliminării consecințelor acesteia, având în vedere că toate cadrele didactice, altele decât profesorii de religie catolică, au beneficiat de planul special de recrutare prevăzut de Legea nr. 107/15, obținând titularizarea pe post cu încheierea, în consecință, a unui contract de muncă pe durată nedeterminată și, prin urmare, prezenta instanță trebuie să instituie un raport de muncă pe durată nedeterminată cu administrația pârâtă?

Clauza 5 din acordul-cadru cuprins în Directiva 1999/70/CE trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție, în temeiul căreia normele de drept comun care guvernează raporturile de muncă și prin care se urmărește sancționarea recurgerii abuzive la contracte pe durată determinată succesive prin recalificarea automată a contractului pe durată determinată în contract pe durată nedeterminată atunci când raportul de muncă se menține dincolo de o anumită dată nu sunt aplicabile în sectorul învățământului, în ceea ce privește în mod specific cadrele didactice de religie catolică, astfel încât permite încheierea de contracte de muncă pe durată determinată succesive pe termen nelimitat? În special, necesitatea unui acord al episcopului diecezan poate constitui un motiv obiectiv în sensul clauzei 5 alineatul (1) litera (a) din acordul-cadru sau, dimpotrivă, trebuie reținută o discriminare interzisă potrivit articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

În cazul unui răspuns afirmativ la a treia întrebare, articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, clauza 4 din acordul-cadru cuprins în Directiva 1999/70/CE și/sau articolul 1 din Directiva 2000/78/CE permit înlăturarea aplicării normelor care împiedică recalificarea automată a unui contract pe durată determinată în contract pe durată nedeterminată atunci când raportul de muncă este menținut dincolo de o anumită dată?

____________

1     Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7).

2     JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129.