Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Napoli (Italien) den 3 april 2019 – YT m.fl. mot Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Mål C-282/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Napoli

Parter i det nationella målet

Kärande: YT e altri

Svarande: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Tolkningsfrågor

1)    Utgör skillnaden i behandling av katolska religionslärare, såsom kärandena, diskriminering på grund av religion i den mening som avses i artikel 21 i Nice-stadgan och i direktiv 2000/78/EG1 , eller utgör den omständigheten att arbetstagarens lämplighetsintyg kan dras in en skälig grund för att katolska religionslärare, såsom kärandena, kan behandlas olika i förhållande till övriga lärare, med den följden att de förstnämnda inte kan åberopa någon av förbudsåtgärderna enligt klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete, undertecknat den 18 mars 1999, som återfinns som bilaga till rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete2 undertecknat av EFS, UNICE och CEEP?

2)    Om det anses att det föreligger direkt diskriminering i den mening som avses i artikel 2.2 a i direktiv 2000/78/EG på grund av religion (artikel 1) samt i den mening som avses i Nice-stadgan, vilka medel kan den nationella domstolen då tillämpa för att undanröja följderna därav, när det beaktas att alla lärare utom katolska religionslärare har omfattats av den extraordinära anställningsplanen i lag nr 107/15 och därmed anställts på tillsvidareanställningskontrakt, och ska den nationella domstolen med andra ord upprätta ett tillsvidareanställningsförhållande mellan kärandena och ministeriet?

3)    Ska klausul 5 i det ramavtal som återfinns som bilaga till direktiv 1999/70/EG tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som den här aktuella, enligt vilken de allmänna bestämmelser som reglerar anställningsförhållanden och som syftar till att beivra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar genom automatisk omvandling av visstidsanställning till tillsvidareanställning om anställningsförhållandet varar längre än en viss tid inte är tillämpliga på skolsektorn, särskilt vad gäller katolska religionslärare, så att det är tillåtet att använda flera på varandra följande visstidsanställningskontrakt på obestämd tid, och mer exakt uttryckt huruvida behovet av samråd med stiftet kan utgöra en objektiv grund enligt klausul 5.1 a i ramavtalet, eller ska den aktuella situationen i stället uppfattas som diskriminering som är förbjuden enligt artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

4)    Om fråga 3 besvaras jakande, är det då tillåtet enligt artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, klausul 4 i det ramavtal som återfinns som bilaga till direktiv 1999/70/EG och/eller artikel 1 i direktiv 2000/78/EG att avstå från att tillämpa bestämmelser som utgör hinder för automatisk omvandling av visstidsanställning till tillsvidareanställning om anställningsförhållandet varar längre än en viss tid?

____________

1     Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EUT L 303, 2000, s. 16).

2     EUT L 175, 1999, s. 43.