Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Франция), постъпило на 5 април 2019 г. — JE, KF/XL Airways SA

(Дело C-286/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois

Страни в главното производство

Ищци: JE, KF

Ответник: XL Airways SA

Преюдициални въпроси

Относно приложимостта на член 3, параграф 2, буква а) в случай на закъснение на полет в неговите два аспекта:

a)    С оглед на факта, че правото на обезщетение в случай на отказан достъп на борда или отмяна на полет, предвидено в член 7 от Регламент (ЕО) № 261/20041 от 11 февруари 2004 г., е разширено от съдебната практика и спрямо закъснението на полет (Съд на Европейския съюз (четвърти състав), решение от 19 ноември 2009 г., Sturgeon, С-402/07 и C-432/07), изричното условие, във връзка с явяването на пътника на гишето за регистрация, предвидено в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г., което се прилага единствено в случай на отказан достъп на борда, приложимо ли е и в контекста на обезщетение, поискано от пътник, който е претърпял закъснение на полет, а не му е отказан достъп на борда?

б)    При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква а), като се вземат предвид целите на срока, предвиден в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 („не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане“), които са свързани с проблема с дублирането на места и с целите за сигурност, трябва ли този срок да се тълкува в случая като „не по-късно от 45 минути преди новия час на излитане на закъснелия полет, публикуван на информационните табла на летището или съобщен на пътниците“?

Относно тежестта на доказване на „явяването на пътника на гишето за регистрация“:

При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква а), т.е. в случай на прилагане на член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г. към обезщетение, поискано от пътник, който е претърпял закъснение на полет:

a)    С оглед на технологичните промени, които вече позволяват електронното издаване на бордни карти без хартиен носител, липсата на каквото и да е отбелязване на час и дата на бордните карти на хартиен носител, съответната липса на каквото и да било задължение за физическо явяване на гише за регистрация и обстоятелството, че единствено въздушните превозвачи разполагат с цялата информация във връзка с регистрацията на пътниците до приключване на действията по регистрацията, предварителни условия за прилагането на регламента ли са условията, предвидени в член 3, параграф 2, буква а), които потребителят трябва да докаже, или те са основание за освобождаване на въздушния превозвач, което му дава възможност да представи списъка на пътниците, за да докаже, че пътникът не се е явил на гишето за регистрация, „както е предвидено и в час, посочен предварително и в писмен вид (включително по електронен път) от въздушния превозвач, туроператора или упълномощен пътнически агент, или ако не е посочен час, не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане“ съгласно в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г.?

б)    С оглед на технологичните промени, които вече позволяват електронното издаване на бордни карти без хартиен носител, липсата на каквото и да е отбелязване на час и дата на бордните карти на хартиен носител, съответната липса на каквото и да било задължение за физическо явяване на гише за регистрация и обстоятелството, че единствено въздушните превозвачи разполагат с цялата информация във връзка с регистрацията на пътниците до приключване на действията по регистрацията, допускат ли принципът на полезно действие, целите на Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г. и високото равнище на защита на пътниците и на потребителите като цяло, гарантирани от Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г. или от други разпоредби или норми на общностното право, възлагането изцяло само върху пътника на тежестта на доказване на явяването му на гишето за регистрация „както е предвидено и в час, посочен предварително и в писмен вид (включително по електронен път) от въздушния превозвач, туроператора или упълномощен пътнически агент, или ако не е посочен час, не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане“, предвидено в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г.?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).