Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Francie) dne 5. dubna 2019 – JE, KF v. XL Airways SA

(Věc C-286/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois

Účastníci původního řízení

Žalobci: JE, KF

Odpůrkyně: XL Airways SA

Předběžné otázky

Pokud jde o použitelnost čl. 3 odst. 2 písm. a) v případě zpoždění letu podle jeho dvou částí:

a)    S ohledem na skutečnost, že právo na náhradu škody v případě odepření nástupu na palubu nebo zrušení na palubu podle článku 7 nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 20041 bylo prostřednictvím judikatury (SDEU, 4. senát, 19. listopadu 2009, věc C-402/07 a C-432/07, Sturgeon) rozšířeno na zpoždění letu, použije se formální podmínka ohledně přihlášení se k přepravě stanovená v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, která je použitelná pouze v případě odepření nástupu na palubu, v rámci odškodnění požadovaného cestujícím, jehož let byl zpožděn a jemuž nebyl odepřen nástup na palubu?

b) V případě kladné odpovědi na otázku 1 písm. a), musí být s ohledem na cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 („nejpozději do 45 minut před zveřejněným časem odletu“) v souvislosti s nadměrnými rezervacemi a bezpečnostními cíli tato doba vykládána tak, že v daném případě jde o dobu „nejpozději do 45 minut před novým časem odletu zpožděného letu, který je oznámen na vývěsních tabulích na letišti nebo sdělen cestujícím“?

O důkazním břemenu ohledně „přihlášení se k přepravě“

V případě kladné odpovědi na otázku 1 písm. a), tj. v případě použití čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 na náhradu škody požadovanou cestujícím, jehož let byl zpožděn:

a)    Jsou podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) základními podmínkami, které musí spotřebitel prokázat, aby se použilo nařízení, nebo důvodem pro osvobození letecké společnosti, který jí umožňuje předložit seznam cestujících s cílem prokázat, že spotřebitel se nepřihlásil k přepravě, „jak je předem a písemně (rovněž elektronickými prostředky) stanoveno a v čase uvedeném leteckým dopravcem, provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy nebo oprávněným zprostředkovatelem služeb v cestovním ruchu, nebo, jestliže není uveden čas, nejpozději do 45 minut před zveřejněným časem odletu“, jak uvádí čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, a to s ohledem na technologický vývoj umožňující elektronické vydání palubních vstupenek, na neexistenci jakéhokoli časového označení na palubní vstupence, na související absenci jakékoli povinnosti fyzicky se dostavit k odbavovací přepážce a na to, že pouze letecké společnosti mají veškeré informace týkající se registrace cestujících leteckými společnostmi až do ukončení odbavování?

b)    Brání zásada užitečného účinku, cíle nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 a obecně vysoká úroveň ochrany cestujících a spotřebitelů zaručená nařízením (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 nebo jinými ustanoveními nebo normami práva Společenství tomu, aby pouze cestujícího tížilo důkazní břemeno ohledně toho, že se přihlásil k přepravě, „jak je předem a písemně (rovněž elektronickými prostředky) stanoveno a v čase uvedeném leteckým dopravcem, provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy nebo oprávněným zprostředkovatelem služeb v cestovním ruchu, nebo, jestliže není uveden čas, nejpozději do 45 minut před zveřejněným časem odletu“, jak uvádí čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, a to s ohledem na technologický vývoj umožňující elektronické vydání palubních vstupenek, na neexistenci jakéhokoli časového označení na palubní vstupence, na související absenci jakékoli povinnosti fyzicky se dostavit k odbavovací přepážce a na to, že pouze letecké společnosti mají veškeré informace týkající se registrace cestujících leteckými společnostmi až do ukončení odbavování?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.(Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10).