Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal dʼinstance dʼAulnay-sous-Bois (Frankrig) den 5. april 2019 – JE og KF mod XL Airways SA

(Sag C-286/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal dʼinstance dʼAulnay-sous-Bois

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: JE og KF

Sagsøgt: XL Airways SA

Præjudicielle spørgsmål

Om anvendeligheden af artikel 3, stk. 2, litra a), i tilfælde af en forsinket flyafgang, opdelt i to led:

Kan den objektive betingelse om, at passageren er til stede ved indcheckningen, som er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 1 , og som alene finder anvendelse i tilfælde af boardingafvisning, henset til den omstændighed, at retten til kompensation for boardingafvisning eller aflysning, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004, ifølge retspraksis er blevet udvidet til at omfatte forsinkede flyafgange (Domstolens dom, Fjerde Afdeling, af 19.11.2009, Sturgeon m.fl., C-402/07 og C-432/07), finde anvendelse på det kompensationskrav, som fremsættes af en passager, der er blevet udsat for en forsinkelse af sin flyafgang og ikke en boardingafvisning?

Såfremt spørgsmål 1a besvares bekræftende, skal denne frist, henset til formålet med den frist, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004 (»senest 45 minutter før den offentliggjorte afgangstid«), som har sammenhæng med spørgsmålet om overbookning og med sikkerhedshensyn, i så fald fortolkes som »senest 45 minutter før den nye afgangstid, der på lufthavnens skilte eller i meddelelser til passagererne er offentliggjort for den forsinkede flyafgang«?

Om bevisbyrden for at være »til stede ved indcheckningen«

Såfremt spørgsmål 1a besvares bekræftende, dvs. hvis artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004 finder anvendelse på kravet om kompensation fremsat af en passager, der er blevet udsat for en forsinket flyafgang:

Er de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), forhåndsbetingelser, som forbrugeren skal opfylde, for at forordningen kan finde anvendelse, eller udgør de en grund til at fritage luftfartsselskabet, og lade dette fremlægge passagerlisten for at godtgøre, at forbrugeren ikke var til stede ved indcheckningen »som foreskrevet og på det tidspunkt, der forud og skriftligt (herunder ved hjælp af elektroniske midler) er angivet af luftfartsselskabet, rejsearrangøren eller et autoriseret rejsebureau eller, hvis der ikke er angivet noget tidspunkt, senest 45 minutter før den offentliggjorte afgangstid«, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004, henset til den teknologiske udvikling, der nu gør det muligt at udstede elektroniske boardingkort i stedet for papirudgaven, til fraværet af tidsstempling på boardingkort af papir, til det tilsvarende fravær af enhver pligt til fysisk at indfinde sig ved en indcheckningsskranke og til det forhold, at alene luftfartsselskaberne er i besiddelse af alle oplysninger om indcheckning af passagerer, indtil indcheckningen er afsluttet?

Er princippet om den effektive virkning, formålene med forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 og det høje beskyttelsesniveau for passagerer og forbrugere generelt, som garanteres ved forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004, eller andre EU-retlige bestemmelser til hinder for, at det alene er passageren, som pålægges bevisbyrden for at være til stede ved indcheckningen »som foreskrevet og på det tidspunkt, der forud og skriftligt (herunder ved hjælp af elektroniske midler) er angivet af luftfartsselskabet, rejsearrangøren eller et autoriseret rejsebureau eller, hvis der ikke er angivet noget tidspunkt, senest 45 minutter før den offentliggjorte afgangstid«, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004, henset til den teknologiske udvikling, der nu gør det muligt at udstede elektroniske boardingkort i stedet for papirudgaven, til fraværet af tidsstempling på boardingkort af papir, til det tilsvarende fravær af enhver pligt til fysisk at indfinde sig ved en indcheckningsskranke og til det forhold, at alene luftfartsselskaberne er i besiddelse af alle oplysninger om indcheckning af passagerer, indtil indcheckningen er afsluttet?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).