Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Ranska) on esittänyt 5.4.2019 – JE ja KF v. XL Airways SA

(asia C-286/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois

Pääasian asianosaiset

Kantajat: JE ja KF

Vastaaja: XL Airways SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan kahden osan sovellettavuus lennon viivästyessä

a)    Kun otetaan huomioon se, että 11.2.2004 annetun asetuksen (EY) N:o 261/20041 7 artiklan mukaista oikeutta lennolle pääsyn epäämisen tai lennon peruuttamisen johdosta annettavaan korvaukseen on oikeuskäytännöllä laajennettu koskemaan lennon viivästymistä (tuomio 19.11.2009, C-402/07 ja C-432/07, EU:C:2009:716, Sturgeon), sovelletaanko asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyä nimenomaista edellytystä, jonka mukaan matkustajan on ilmoittauduttava lähtöselvitykseen ja jota sovelletaan vain, kun kyseessä on lennolle pääsyn epääminen, tilanteessa, jossa korvausta vaatii matkustaja, jonka pääsyä lennolle ei ole evätty vaan jonka lento on viivästynyt?

b)    Mikäli vastaus ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on myöntävä, onko asetuksen (EY) N:o 26172004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyä määräaikaa (”viimeistään 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa”) tulkittava tässä tapauksessa seuraavasti: ”viimeistään 45 minuuttia ennen viivästyneen lennon uutta lähtöaikaa, joka on julkistettu lentoaseman ilmoitustauluilla tai ilmoitettu matkustajille”, kun otetaan huomioon kyseisen määräajan tavoitteet, jotka liittyvät ylivarauksiin ja turvallisuuteen?

Lähtöselvitykseen ilmoittautumista koskeva todistustaakka

Mikäli vastaus ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on myöntävä eli mikäli asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan sellaisen matkustajan vaatimaan korvaukseen, jonka lento on viivästynyt:

a)    Ovatko asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset ennakkoedellytyksiä, joiden osalta kuluttajan on osoitettava, että ne täyttyvät, jotta asetusta sovellettaisiin, vai lentoyhtiön korvausvastuusta vapauttamisen peruste, jonka ansiosta lentoyhtiö voi esittää matkustajarekisterin osoittaakseen, ettei matkustaja ole ilmoittautunut lähtöselvitykseen asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ”niitä ehtoja noudattaen ja siinä määräajassa, jotka lentoliikenteen harjoittaja, matkanjärjestäjä tai valtuutettu matkatoimisto on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (sisältää myös ilmoittamisen sähköisesti), tai, jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa”, kun otetaan huomioon, että tarkastuskortit voidaan tekniikan kehityksen ansiosta nyt antaa sähköisesti, ettei paperisissa tarkastuskorteissa ole aikaleimaa eikä matkustajan tarvitse vastaavasti fyysisesti ilmoittautua lähtöselvitystiskillä ja että vain lentoyhtiöillä on hallussaan kaikki matkustajan lähtöselvitystä koskevat tiedot lähtöselvitystoimintojen päättymiseen asti?

b)    Ovatko tehokkuusperiaate, asetuksen (EY) N:o 261/2004 tavoitteet ja asetuksessa (EY) N:o 261/2004 taattu matkustajien suojelun ja yleisesti kuluttajansuojan korkea taso tai muut unionin oikeuden säännökset tai määräykset esteenä sille, että pelkästään matkustajalla on todistustaakka sen osalta, että hän on ilmoittautunut lähtöselvitykseen asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ”niitä ehtoja noudattaen ja siinä määräajassa, jotka lentoliikenteen harjoittaja, matkanjärjestäjä tai valtuutettu matkatoimisto on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (sisältää myös ilmoittamisen sähköisesti), tai, jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa”, kun otetaan huomioon, että tarkastuskortit voidaan tekniikan kehityksen ansiosta nyt antaa sähköisesti, ettei paperisissa tarkastuskorteissa ole aikaleimaa eikä matkustajan tarvitse vastaavasti fyysisesti ilmoittautua lähtöselvitystiskillä ja että vain lentoyhtiöillä on hallussaan kaikki matkustajan lähtöselvitystä koskevat tiedot lähtöselvitystoimintojen päättymiseen asti?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).