Language of document :

2019 m. balandžio 5 d. tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JE, KF / XL Airways SA

(Byla C-286/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: JE, KF

Atsakovė: XL Airways SA

Prejudiciniai klausimai

1.    Dėl 3 straipsnio 2 dalies a punkto taikymo skrydžio atidėjimo atveju

a)    Ar, atsižvelgiant į tai, kad teisė į kompensaciją atsisakymo vežti arba skrydžio atšaukimo atveju, nurodyta 2004 m. vasario 11 d. Reglamento (EB) Nr. 261/20041 7 straipsnyje, buvo išplėsta ir pagal naują jurisprudenciją (CICE, 4e ch., 2009 m. lapkričio 19 d., bylos C-402/07 ir C-432/07, Sturgeon) pradėta taikyti skrydžio atidėjimo atveju, teisės akto sąlygą dėl 2004 m. vasario 11 d. Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punkte numatyto keleivio atvykimo registruotis, taikytiną tik atsisakymo vežti atveju, galima taikyti, jeigu žalą prašo kompensuoti keleivis, nukentėjęs dėl skrydžio atidėjimo, o ne dėl atsisakymo vežti?

b)    Jeigu į 1 a klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punkte numatyto termino („ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko“) tikslus, susijusius su perviršiniu rezervavimu ir saugumo tikslais, šis terminas nagrinėjamu atveju turi būti aiškinamas kaip „ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki oro uosto švieslentėje paskelbto arba keleiviams pranešto atidėto skrydžio naujo išvykimo laiko“?

2.    Dėl pareigos įrodyti „atvykimą registruotis“

Jeigu į 1 a klausimą būtų atsakyta teigiamai, t. y. jeigu 2004 m. vasario 11 d. Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punktas būtų taikomas dėl skrydžio atidėjimo nukentėjusio keleivio prašomai žalai kompensuoti:

a)    Ar 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sąlygos yra išankstinės sąlygos, kurias vartotojas turi įrodyti, kad būtų galima taikyti reglamentą arba oro transporto bendrovės atleidimo nuo atsakomybės sąlygą, šiai suteikiančią galimybę pateikti keleivių registro duomenis, kad galėtų įrodyti, jog vartotojas neatvyko registruotis „oro vežėjo, turizmo kelionių organizatoriaus arba įgaliotojo atstovo iš anksto raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) nurodyta tvarka ir laiku, arba, jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko“, kaip nurodyta 2004 m. vasario 11 d. Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punkte, atsižvelgiant į technologijų pažangą, suteikiančią galimybę elektroniniu būdu naudotis skaitmeniniais įlaipinimo talonais, į tai, kad popieriniuose įlaipinimo talonuose nėra jokios laiko žymos, į tai, kad neprivaloma fiziškai atvykti į registravimo vietą, ir į tai, kad tik oro vežėjai iki registracijos pabaigos turi visą informaciją, susijusią su keleivių registracija?

b)    Ar pagal veiksmingumo principą, 2004 m. vasario 11 d. Reglamento Nr. 261/2004 tikslus ir apskritai 2004 m. vasario 11 d. Reglamento Nr. 261/2004 užtikrintą aukštesnį keleivių ir vartotojų apsaugos lygį arba kitas Bendrijos teisės nuostatas ir normas draudžiama tik keleiviui nustatyti pareigą įrodyti savo atvykimą registruotis „oro vežėjo, turizmo kelionių organizatoriaus arba įgaliotojo atstovo iš anksto raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) nurodyta tvarka ir laiku, arba, jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko“, kaip nurodyta 2004 m. vasario 11 d. Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 2 dalies a punkte, atsižvelgiant į technologijų pažangą, suteikiančią galimybę elektroniniu būdu naudotis skaitmeniniais įlaipinimo talonais, į tai, kad popieriniuose įlaipinimo talonuose nėra jokios laiko žymos, į tai, kad neprivaloma fiziškai atvykti į registravimo vietą, ir į tai, kad tik oro vežėjai iki registracijos pabaigos turi visą informaciją, susijusią su keleivių registracija?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).