Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. aprīlī iesniedza Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Francija) – JE, KF/XL Airways SA

(Lieta C-286/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois

Pamatlietas puses

Prasītāji: JE, KF

Atbildētāja: XL Airways SA

Prejudiciālie jautājumi

Par abu 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā iekļauto daļu piemērojamību – lidojumu kavēšanās gadījumā:

Vai – ņemot vērā, ka Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris) 1 7. pantā paredzētās tiesības uz kompensāciju iekāpšanas atteikuma vai lidojuma atcelšanas gadījumā, iedibinot attiecīgo judikatūru (Tiesas ceturtās palātas 2009. gada 19. novembra spriedums apvienotajās lietās C-402/07 un C-432/07 Sturgeon), ir tikušas attiecinātas arī uz lidojumu kavēšanos, – Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris) 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta, kas piemērojams tikai iekāpšanas atteikuma gadījumā, tekstā minētais nosacījums par pasažiera ierašanos uz reģistrāciju ir piemērojams saistībā ar kompensāciju, ko pieprasa pasažieris, kas ir cietis lidojuma kavēšanās dēļ, nevis iekāpšanas atteikuma dēļ?

Ja atbilde uz 1. jautājuma a) punktu ir apstiprinoša, vai – ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 261/2004 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktā ilguma (“ne vēlāk kā 45 minūtes pirms norādītā izlidošanas laika”) mērķus, kas ir saistīti ar virspārdotu reisu jautājumu un drošības mērķiem, – šis ilgums konkrētajā gadījumā ir jāinterpretē kā “ne vēlāk kā 45 minūtes pirms kavētā lidojuma jaunā izlidošanas laika, kas norādīts uz lidostas ziņojumu dēļiem vai paziņots pasažieriem”?

Par “ierašanās uz reģistrāciju” fakta pierādīšanas pienākumu

Ja atbilde uz 1. jautājuma a) daļu ir apstiprinoša, proti, gadījumā, ja Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris) 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir piemērojams kompensācijai, ko pieprasa pasažieris, kurš ir cietis lidojuma kavēšanās dēļ:

Vai 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir regulas piemērošanas priekšnosacījumi, kuru iestāšanās ir jāpierāda patērētājam, vai arī tie ir pamats aviosabiedrības atbrīvošanai [no pienākuma izmaksāt kompensāciju], ļaujot tai uzrādīt pasažieru reģistru, lai pierādītu, ka patērētājs nav ieradies uz reģistrāciju “kā paredzēts un laikā, ko iepriekš rakstveidā (tostarp elektroniski) norādījis gaisa pārvadātājs, ceļojuma rīkotājs vai pilnvarots ceļojuma aģents, vai, ja laiks nav norādīts, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms norādītā izlidošanas laika”, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris) 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, kas ļauj tagad izdot digitālās iekāpšanas kartes elektroniski, kā arī to, ka uz papīra iekāpšanas kartēm vairs netiek likts laika zīmogs, ka līdz ar to nav pienākuma fiziski ierasties pie reģistrācijas letes un ka vienīgi aviosabiedrību rīcībā ir visa informācija par pasažieru reģistrāciju līdz pat reģistrācijas slēgšanai?

Vai lietderīgas iedarbības princips, Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris) mērķi un pasažieru un, vispārīgi, patērētāju augstais aizsardzības līmenis, kas garantēts ar Regulu (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris) vai ar citām Kopienu tiesību normām, liedz uzlikt tikai pasažierim pienākumu pierādīt, ka viņš ir ieradies uz reģistrāciju “kā paredzēts un laikā, ko iepriekš rakstveidā (tostarp elektroniski) norādījis gaisa pārvadātājs, ceļojuma rīkotājs vai pilnvarots ceļojuma aģents, vai, ja laiks nav norādīts, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms norādītā izlidošanas laika”, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris) 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, kas ļauj izdot digitālās iekāpšanas kartes elektroniski, kā arī to, ka uz papīra iekāpšanas kartēm vairs netiek likts laika zīmogs, ka līdz ar to nav pienākuma fiziski ierasties pie reģistrācijas letes un ka vienīgi aviosabiedrību rīcībā ir visa informācija par pasažieru reģistrāciju līdz pat reģistrācijas slēgšanai?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).