Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Saarbrücken (Německo) dne 5. března 2019 – SM v. Sparkasse Saarbrücken

(Věc C-209/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Saarbrücken

Účastníci původního řízení

Žalobce: SM

Žalovaná: Sparkasse Saarbrücken

Předběžné otázky

Má být článek 10 odst. 2 písm. p) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES1 ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS vykládán v tom smyslu, že požadované informace týkající se „období, během něhož může být právo [na odstoupení od smlouvy] vykonáno“ nebo „jiných podmínek pro výkon tohoto práva“ zahrnují i informace o podmínkách, za nichž počne běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Brání čl. 10 odst. 2 písm. p) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES takovému výkladu, podle kterého jsou informace o právu na odstoupení od smlouvy „jasné“ a „výstižné“ i v případě, že ve vztahu k počátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy samy v plném rozsahu nespecifikují povinné údaje, bez jejichž poskytnutí nemůže tato lhůta začít běžet, nýbrž v této souvislosti odkážou na ustanovení vnitrostátních předpisů (v tomto případě na § 492 odst. 2 BGB (občanský zákoník) ve znění platném do 12. června 2014), které dále odkazuje na další vnitrostátní předpisy (v tomto případě na článek 247 §3 až § 13 EGBGB (uvozovací zákon k občanskému zákoníku) ve znění platném do 12. června 2014), a spotřebitel je tudíž nucen přečíst mnoho zákonných ustanovení obsažených v různých zákonech, aby si ujasnil, které povinné informace mu musí být sděleny, aby u jeho úvěrové smlouvy počala běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku (a nejsou-li zásadní námitky proti odkazu na vnitrostátní předpisy):

Brání čl. 10 odst. 2 písm. p) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES takovému výkladu, podle kterého jsou informace o právu na odstoupení od smlouvy „jasné“ a „výstižné“ i v případě, že odkaz na ustanovení vnitrostátních předpisů (v tomto případě na § 492 odst. 2 BGB (občanský zákoník) ve znění platném od 30. července 2010 do 12. června 2014) – a další ustanovení, na něž odkazuje – (v tomto případě na článek 247 § 3 až § 13 EGBGB (uvozovací zákon k občanskému zákoníku) ve znění platném od 4. srpna 2011 do 12. června 2014), vedou nevyhnutelně k tomu, že spotřebitel musí kromě pouhého pročtení uvedených ustanovení navíc provést právní kvalifikaci – například, zda mu byl úvěr poskytnut za podmínek obvyklých u smluv týkajících se poskytnutí úvěru zajištěného nemovitostí a překlenovacího financování u těchto smluv, nebo zda byly uzavřeny vzájemně provázené smlouvy –, aby si ujasnil, které povinné informace mu musí být sděleny, aby u jeho úvěrové smlouvy počala běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 133, s. 66.