Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken (Niemcy) w dniu 5 marca 2019 r. – SM / Sparkasse Saarbrücken

(Sprawa C-209/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landgericht Saarbrücken

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: SM

Strona pozwana: Sparkasse Saarbrücken

Pytania prejudycjalne

Czy art. 10 ust. 2 lit. p) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE1 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że do wymaganych informacji o „okres[ie]” lub o „inn[ych] warunk[ach] korzystania z [prawa do odstąpienia od umowy]” należą także przesłanki rozpoczęcia biegu terminu do odstąpienia od umowy?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:

Czy art. 10 ust. 2 lit. p) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG stoi na przeszkodzie wykładni, zgodnie z którą informacja o prawie do odstąpienia od umowy jest „jasna” i „zwięzła”, jeżeli w odniesieniu do rozpoczęcia biegu terminu do odstąpienia od umowy nie wymienia ona samodzielnie w sposób wyczerpujący wymaganych informacji obowiązkowych dotyczących rozpoczęcia biegu tego terminu, lecz odsyła w tym zakresie do przepisu krajowego – w niniejszej sprawie § 492 ust. 2 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, kodeksu cywilnego, zwanego dalej „BGB”] w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 czerwca 2014 r., który z kolei sam odsyła do dalszych przepisów krajowych – w niniejszej sprawie art. 247 §§ 3–13 EGBGB [Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego, zwanej dalej „EGBGB”] w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 czerwca 2014 r., a zatem konsument jest zobowiązany do lektury licznych przepisów prawnych w różnych aktach ustawowych, aby uzyskać jasność co do tego, jakich informacji obowiązkowych należy udzielić, aby w przypadku jego umowy pożyczki doszło do rozpoczęcia biegu terminu do odstąpienia od umowy?

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie (i braku zasadniczych wątpliwości co do odesłania do przepisów krajowych):

Czy art. 10 ust. 2 lit. p) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG stoi na przeszkodzie wykładni, zgodnie z którą informacja o prawie do odstąpienia od umowy jest „jasna” i „zwięzła”, jeżeli odesłanie do przepisu krajowego – w niniejszej sprawie § 492 ust. 2 BGB w brzmieniu obowiązującym w okresie od 30 lipca 2010 r. do 12 czerwca 2014 r. – oraz dalsze odesłanie przez ten przepis – w niniejszej sprawie do art. 247 §§ 3–13 EGBGB w brzmieniu obowiązującym w okresie od 4 sierpnia 2011 r. do 12 czerwca 2014 r. – prowadzi bezwzględnie do tego, że konsument musi dokonać kwalifikacji prawnej wykraczającej poza samą lekturę przepisów – przykładowo w odniesieniu do tego, czy udzielono mu pożyczki na warunkach zwyczajowo stosowanych do umów zabezpieczonych prawem rzeczowym na nieruchomości oraz ich tymczasowego finansowania lub czy występują umowy powiązane – aby uzyskać jasność co do tego, jakich informacji obowiązkowych należy udzielić, aby w przypadku jego umowy pożyczki doszło do rozpoczęcia biegu terminu do odstąpienia od umowy?

____________

1 Dz.U. 2008, L 133, s. 66.