Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Saarbrücken (Nemčija) 5. marca 2019 – SM/Sparkasse Saarbrücken

(Zadeva C-209/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Saarbrücken

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SM

Tožena stranka: Sparkasse Saarbrücken

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 10(2)(p) Direktive 2008/48/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS razlagati tako, da med podatke, ki se morajo navesti v zvezi z „obdobjem“ ali „drug[imi] pogoj[i] za uveljavljanje […] pravice [do odstopa]“, spadajo tudi predpostavke za začetek teka roka za odstop?

Če je odgovor na vprašanje iz točke (a) pritrdilen:

Ali člen 10(2)(p) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS nasprotuje razlagi, v skladu s katero je informacija o pravici do odstopa „jasna“ in „jedrnata“, če v njej sami glede začetka roka za odstop niso v celoti navedeni obvezni podatki, ki morajo biti podani, da ta rok začne teči, ampak v zvezi s tem napotuje na določbo nacionalnega prava – v tem primeru člen 492(2) BGB v različici, ki se je uporabljala do 12. junija 2014, – ki pa ponovno napotuje na nadaljnje nacionalne določbe – v tem primeru člen 247 od (3) do (13) EGBGB v različici, ki se je uporabljala do 12. junija 2014, – tako da mora potrošnik za razjasnitev, kateri obvezni podatki morajo biti podani, da v zvezi s posojilno pogodbo, ki jo je sklenil, začne teči rok za odstop, prebrati številne zakonske določbe iz različnih zakonskih besedil?

Če je odgovor na vprašanje iz točke (b) nikalen (in ni načelnih pomislekov zoper napotilo na nacionalne zakonske določbe):

Ali člen 10(2)(p) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS nasprotuje razlagi, v skladu s katero je informacija o pravici do odstopa „jasna“ in „jedrnata“, če zaradi v njej zajetega napotila na nacionalno zakonsko določbo – v tem primeru člen 492(2) BGB v različici, ki se je uporabljala od 30. julija 2010 do 12. junija 2014, – in nadaljnjega napotila iz te določbe – v tem primeru na člen 247 od (3) do (13) EGBGB v različici, ki se je uporabljala od 4. avgusta 2011 do 12. junija 2014 – nujno pride do tega, da potrošniku za razjasnitev, kateri obvezni podatki morajo biti podani, da v zvezi s posojilno pogodbo, ki jo je sklenil, začne teči rok za odstop, teh določb ni treba zgolj prebrati, temveč mora opraviti pravno subsumpcijo, na primer presoditi, ali mu je bilo posojilo odobreno pod pogoji, ki običajno veljajo za pogodbe, zavarovane s pravico v zvezi z nepremičnim premoženjem, in njihovo vmesno financiranje, ali pa so podane povezane pogodbe?

____________

1 UL 2008, L 133, str. 66.