Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Hannover (Nemecko) 20. marca 2019 – EZ/Bundesrepublik Deutschland

(vec C-238/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Hannover

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: EZ

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 9 ods. 2 písm. e) smernice 2011/95/EÚ 1 vykladať v tom zmysle, že „odmietnutie vykonania vojenskej služby v čase konfliktu“ si nevyžaduje, aby dotknutá osoba odmietla vykonať vojenskú službu vo formalizovanom postupe odmietnutia, ak právna úprava štátu pôvodu neupravuje právo na odmietnutie vykonania vojenskej služby?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Chráni článok 9 ods. 2 písm. e) smernice 2011/95/EÚ prostredníctvom „odmietnutia vykonania vojenskej služby v čase konfliktu“ aj tie osoby, ktoré sa po uplynutí lehoty na odklad vojenskej služby neprihlásia na vojenskej správe štátu pôvodu a útekom sa vyhnú nútenému odvodu?

3.    V prípade kladnej odpovede na druhú otázku:

Má sa článok 9 ods. 2 písm. e) smernice 2011/95/EÚ vykladať v tom zmysle, že pre osobu podliehajúcu brannej povinnosti, ktorá nemá informácie o svojej budúcej oblasti vojenského nasadenia, by vojenská služba priamo alebo nepriamo zahŕňala „trestné činy alebo akty, na ktoré sa vzťahujú dôvody vylúčenia, ako sú stanovené v článku 12 ods. 2“ už len z toho dôvodu, že ozbrojené sily jej štátu pôvodu sa opakovane a systematicky dopúšťajú takýchto zločinov alebo činov, pričom nasadzujú osoby podliehajúce brannej povinnosti?

4.    Má sa článok 9 ods. 3 smernice 2011/95/EÚ vykladať v tom zmysle, že aj v prípade prenasledovania podľa článku 9 ods. 2 písm. e) smernice 2011/95/EÚ musí podľa článku 2 písm. d) smernice 2011/95/EÚ existovať spojenie medzi dôvodmi uvedenými v článku 10 smernice 2011/95/EÚ a činmi, ktoré sa podľa článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2011/95/EÚ považujú za prenasledovanie, alebo stav, keď chýba ochrana proti takýmto činom?

5.    V prípade kladnej odpovede na štvrtú otázku: ide o spojenie, v zmysle článku 9 ods. 3 v spojení s článkom 2 písm. d) smernice 2011/95/EÚ, medzi prenasledovaním formou stíhania alebo potrestania za odmietnutie vykonať vojenskú službu, a dôvodom prenasledovania už v tom prípade, ak stíhanie alebo potrestanie nadväzuje na odmietnutie?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany, Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9.