Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Guimarães (Португалия), постъпило на 26 март 2019 г. — MH, NI/OJ, Novo Banco SA

(Дело C-253/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal da Relação de Guimarães

Страни в главното производство

Жалбоподатели: MH, NI

Ответници: OJ, Novo Banco SA

Преюдициален въпрос

Съгласно Регламент (ЕС) 2015/8481 на Европейския парламент и на Съвета, компетентна ли е юрисдикция на държава членка да образува главно производство по несъстоятелност на гражданин, чийто единствен недвижим имот се намира на нейна територия, независимо че обичайното му местопребиваване и семейството му се намират в друга държава членка, в която е заето лице?

____________

1 Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно производството по несъстоятелност (ОВ L 141, 2015 г., стр. 19).