Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) den 26. marts 2019 – MH og NI mod OJ og Novo Banco SA

(Sag C-253/19)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal da Relação de Guimarães

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: MH og NI

Sagsøgte: OJ og Novo Banco SA

Præjudicielt spørgsmål

Er retterne i en medlemsstat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/848 1 kompetente til at indlede hovedinsolvensbehandlingen vedrørende en statsborger, som har sin eneste faste ejendom dér, selv om vedkommende, sammen med sin familie, har sit sædvanlige opholdssted i en anden medlemsstat, og vedkommende driver virksomhed i sidstnævnte medlemsstat?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20.5.2015 om insolvensbehandling (EUT 2015 L 141, s. 19).