Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. martā iesniedza Tribunal da Relação de Guimarães (Portugāle) – MH, NI/OJ, Novo Banco SA

(Lieta C-253/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal da Relação de Guimarães

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: MH, NI

Otra puse apelācijas tiesvedībā: OJ, Novo Banco SA

Prejudiciālais jautājums

Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/848 1 dalībvalsts tiesas piekritībā ir sākt galveno maksātnespējas procedūru attiecībā uz kādu pilsoni, kura vienīgais tam piederošais nekustamais īpašums atrodas minētajā valstī, lai arī viņš kopā ar savu saimi pastāvīgi dzīvo citā dalībvalstī, kurā viņš strādā algotu darbu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (OV 2015, L 141, 192. lpp.).