Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalsko) 26. marca 2019 – MH, NI/OJ, Novo Banco, S.A.

(vec C-253/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal da Relação de Guimarães

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: MH, NI

Odporcovia v odvolacom konaní: OJ, Novo Banco, S.A.

Prejudiciálna otázka

Majú súdy členského štátu na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/8481 právomoc začať hlavné insolvenčné konanie týkajúce sa štátneho príslušníka, ktorého jediná nehnuteľnosť sa nachádza v uvedenom štáte, aj keď tento štátny príslušník, ako aj jeho najbližší rodinní príslušníci majú obvyklý pobyt v inom členskom štáte, kde je tento štátny príslušník zamestnaný?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 2015, s. 19).