Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) den 26 mars 2019 – MH, NI mot OJ, Novo Banco SA

(Mål C-253/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Relação de Guimarães

Parter i det nationella målet

Klagande: MH, NI

Motpart: OJ, Novo Banco SA

Tolkningsfråga

Är, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/848,1 domstolarna i en medlemsstat behöriga att inleda ett huvudinsolvensförfarande avseende en medborgare i den staten som har sin enda fasta egendom där, även om han eller hon har sin hemvist och sin familj och bedriver yrkesverksamhet som anställd i en annan medlemsstat?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (EUT L 141, 2015, s. 19).