Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 25. března 2019 – JE v. KF

(Věc C-249/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Bucureşti

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení v prvním stupni a odvolatelka: JE

Odpůrce v řízení v prvním stupni a odpůrce: KF

Předběžná otázka

Soudnímu dvoru Evropské unie se předkládá žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článku 10 nařízení č. 1259/20101 , podle něhož „[j]estliže rozhodné právo podle článků 5 nebo 8 neupravuje rozvod nebo jednomu z manželů nezajišťuje rovný přístup k rozvodu nebo rozluce z důvodu jeho pohlaví, použije se právo místa soudu“, a to s cílem objasnit, zda výraz „rozhodné právo podle článků 5 nebo 8 neupravuje rozvod“:

má být vykládán restriktivně, doslovně, tedy pouze ve vztahu k situaci, ve které použitelné cizí právo neupravuje žádnou formu rozvodu, anebo má být vykládán extenzivně ve smyslu zahrnutí také situace, ve které použitelné cizí právo rozvod připouští, ale za mimořádně omezujících podmínek, které vyžadují povinné řízení předcházející rozvodu, jež se týká rozluky, což je řízení, pro které právo místa soudu neobsahuje rovnocenná procesní ustanovení?

____________

1     Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 10).