Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bucureşti (Rumænien) den 25. marts 2019 – JE mod KF

(Sag C-249/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Bucureşti

Parter i hovedsagen

Sagsøger i første instans, nu appellant: JE

Sagsøgt i første instans, nu indstævnt: KF

Præjudicielt spørgsmål

Præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af bestemmelserne i artikel 10 i forordning nr. 1259/2010 1 , hvorefter bestemmes, at [»n]år den lov, der skal anvendes i henhold til artikel 5 og 8, ikke giver mulighed for skilsmisse eller ikke giver en af ægtefællerne lige adgang til skilsmisse eller separation på grund af dennes køn, finder loven i domstolslandet anvendelse«, og navnlig: Skal udtrykket »den lov, der skal anvendes i henhold til artikel 5 og 8, ikke giver mulighed for skilsmisse«

– undergives en streng ordlydsfortolkning, således at det kun omfatter det tilfælde, hvor den anvendelige udenlandske lov ikke giver mulighed for skilsmisse, eller skal det fortolkes udvidende til også at omfatte den situation, hvor den anvendelige udenlandske lov giver mulighed for skilsmisse, men på ekstraordinært restriktive betingelser, hvilket nødvendiggør en retssag om separation inden skilsmissesagen, for hvilken loven i domstolslandet ikke indeholder tilsvarende procedureregler?

____________

1     Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20.12.2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (EUT 2010, L 343, s. 10).