Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul București (Romania) on esittänyt 25.3.2019 – JE v. KF

(asia C-249/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul București

Pääasian asianosaiset

Valittaja: JE

Vastapuoli: KF

Ennakkoratkaisukysymys

Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetään ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee asetuksen (EY) N:o 1259/20101 10 artiklan tulkintaa; kyseisen artiklan mukaan on niin, että ”jos 5 tai 8 artiklan nojalla ei ole säädetty avioerosta tai toiselle puolisoista ei siinä ole annettu hänen sukupuolensa vuoksi yhtäläistä mahdollisuutta saada avio- tai asumusero, sovelletaan tuomioistuinvaltion lakia”.

Onko kyseistä artiklaa tulkittava suppeasti ja sanamuodon mukaisesti eli siten, että siinä viitataan ainoastaan tilanteeseen, jossa sovellettavassa ulkomaisessa lainsäädännössä ei säädetä avioerosta missään muodossa, vai onko sitä tulkittava laajasti siten, että se käsittää myös tilanteen, jossa sovellettavassa ulkomaisessa laissa avioero sallitaan mutta poikkeuksellisen rajoittavin ehdoin siten, että edellytetään asumuseroa koskevaa pakollista avioeroa edeltävää menettelyä, jota varten tuomioistuinvaltion lainsäädännössä ei ole vastaavia menettelysäännöksiä?

____________

1 Tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 20.12.2010 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 1259/2010 (EUVL 2010, L 343, s. 10).