Language of document :

2019 m. kovo 25 d. Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JE / KF

(Byla C-249/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir apeliantė: JE

Atsakovas ir kita apeliacinio proceso šalis: KF

Prejudiciniai klausimai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikiamas prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl Reglamento Nr. 1259/20101 10 straipsnio nuostatų, pagal kurias „[j]ei pagal 5 arba 8 straipsnius nustatytoje taikytinoje teisėje santuokos nutraukimas nenumatytas arba joje vienam iš sutuoktinių dėl jo lyties nesuteikiamos vienodos galimybės nutraukti santuoką arba patvirtinti gyvenimą skyrium, taikoma teismo vietos teisė“, aiškinimo, t. y. prašoma išsiaiškinti, ar formuluotė „pagal 5 arba 8 straipsnius nustatytoje taikytinoje teisėje santuokos nutraukimas nenumatytas“:

    – turi būti aiškinama siaurai ir pažodžiui, t. y. kaip taikoma tik tais atvejais, kai taikytinoje užsienio teisėje nėra numatyta jokia santuokos nutraukimo forma, ar plačiai, t. y. kaip apimanti ir padėtį, kai pagal taikytiną užsienio teisę santuoką nutraukti leidžiama, bet tik išimtinėmis ribojančiomis aplinkybėmis, todėl iki santuokos nutraukimo turi būti privaloma tvarka iškelta byla dėl gyvenimo skyrium (separacijos), nors teismo vietos teisėje nėra lygiaverčių procesinių nuostatų dėl tokių bylų?

____________

1 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (OL L 343, 2010, p. 10).