Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. martā iesniedza Tribunalul Bucureşti (Rumānija) – JE/KF

(Lieta C-249/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja pirmajā instancē un apelācijas sūdzības iesniedzēja: JE

Atbildētājs pirmajā instancē un apelācijas instancē: KF

Prejudiciālais jautājums

[Vai] Regulas Nr. 1259/2010 1 10. pant[s], saskaņā ar kuru: “ja saskaņā ar 5. vai 8. pantu piemērojamie tiesību akti neparedz laulības šķiršanu vai, pamatojoties uz dzimumu, nepiešķir vienam laulātajam vienlīdzīgu pieeju laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā atrodas tiesa”, interpretāciju tādā nozīmē, ka ir jāprecizē, vai frāze “saskaņā ar 5. vai 8. pantu piemērojamie tiesību akti neparedz laulības šķiršanu”:

– ir interpretējam[s] šauri, gramatiski, proti, vienīgi attiecībā uz situāciju, ja piemērojamajos ārvalstu tiesību aktos nav paredzēta nekāda laulības šķiršanas forma, vai arī tā ir interpretējama plaši, tādā nozīmē, ka [tas] iekļauj arī situāciju, kurā piemērojamajos ārvalstu tiesību aktos ir pieļauta laulības šķiršana, bet ar ārkārtīgi ierobežojošiem nosacījumiem, kuros ir paredzēta obligāta laulāto atšķiršanas tiesvedība pirms laulības šķiršanas, – tiesvedība[,] kurai tiesas valsts tiesību aktos nav līdzvērtīgu procesuālo tiesību normu?

____________

1 Padomes Regula (ES) Nr. 1259/2010 (2010. gada 20. decembris), ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (OV 2010, L 343, 10. lpp.).