Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti (Rumunia) w dniu 25 marca 2019 r. – JE / KF

(Sprawa C-249/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa wnosząca apelację: JE

Strona pozwana: KF

Pytanie prejudycjalne

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczący wykładni przepisów art. 10 rozporządzenia nr 1259/2010, zgodnie z którymi „[w] przypadku gdy prawo właściwe wyznaczone na mocy art. 5 lub 8 nie przewiduje rozwodu lub nie zapewnia jednemu z małżonków, ze względu na jego płeć, równego dostępu do rozwodu lub separacji prawnej, właściwe jest prawo państwa sądu orzekającego”, w celu wyjaśnienia, czy wykładni wyrażenia „prawo właściwe wyznaczone na mocy art. 5 lub 8 nie przewiduje rozwodu”:

– należy dokonywać w sposób zawężający i dosłowny, to znaczy tylko w odniesieniu do sytuacji, w której właściwe prawo obce nie przewiduje rozwodu w jakiejkolwiek formie, czy też należy je interpretować w sposób rozszerzający, to znaczy włączając także sytuację, w której właściwe prawo obce zezwala na rozwód, ale na wyjątkowo restrykcyjnych warunkach, co wymaga obowiązkowego postępowania przed rozwodem dotyczącego separacji prawnej, w stosunku do którego prawo państwa sądu orzekającego nie zawiera równoważnych przepisów proceduralnych.

____________