Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) 25. marca 2019 – JE/KF

(vec C-249/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa v prvom stupni a odvolateľka: JE

Žalovaný v prvom stupni a odporca: KF

Prejudiciálne otázky

Podať na Súdny dvor Európskej únie návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci výkladu ustanovení článku 10 nariadenia č. 1259/20101 , podľa ktorého „ak v rozhodnom práve v zmysle článku 5 alebo 8 nie je ustanovený inštitút rozvodu alebo rozhodné právo neumožňuje jednému z manželov z dôvodu jeho pohlavia rovnaký prístup k rozvodu alebo rozluke, uplatňuje sa právny poriadok štátu konajúceho súdu“, konkrétne nasledujúcu otázku týkajúcu sa objasnenia výrazu „v rozhodnom práve v zmysle článku 5 alebo 8 nie je ustanovený inštitút rozvodu“:

–    Má sa uvedené ustanovenie vykladať reštriktívne a doslovne, t. j. iba pokiaľ ide o prípad, ak cudzie rozhodné právo neupravuje nijakým spôsobom rozvod manželstva, alebo sa má vykladať extenzívne, čiže tak, že sa vzťahuje aj na situáciu, keď cudzie rozhodné právo rozvod síce pripúšťa, ale iba za mimoriadne obmedzujúcich podmienok predpokladajúcich povinné konanie o rozluke predchádzajúce rozvodu, t. j. konanie, ktoré právny poriadok štátu konajúceho súdu zodpovedajúcim spôsobom procesne neupravuje?

____________

1 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku (Ú. v. EÚ L 343, 2010, s. 10).