Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 25. marca 2019 – JE/KF

(Zadeva C-249/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji in pritožnica: JE

Tožena stranka na prvi stopnji in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: KF

Vprašanje za predhodno odločanje

Sodišču Evropske unije se predloži predlog za sprejetje predhodne odločbe o razlagi določb člena 10 Uredbe št. 1259/20101 , ki določa: „Kadar pravo, ki se uporabi v skladu s členoma 5 ali 8, bodisi ne predvideva razveze zakonske zveze bodisi enemu od zakoncev zaradi spola ne daje enakih možnosti za razvezo zakonske zveze ali ločitev brez razveze zakonske zveze, se uporabi pravo sodišča, pred katerim poteka postopek.“, da pojasni, ali naj se izraz „pravo, ki se uporabi v skladu s členoma 5 ali 8, […] ne predvideva razveze zakonske zveze“:

–    razlaga omejujoče, dobesedno, in sicer samo v primeru, da tuji zakon, ki se uporablja, ne določa nobene oblike razveze zakonske zveze, ali se mora razlagati široko, v smislu, da vključuje tudi okoliščine, ko tuji zakon, ki se uporablja, dopušča razvezo zakonske zveze, vendar pod zelo omejujočimi pogoji, ki zahtevajo obvezen postopek pred razvezo zakonske zveze, in sicer ločitev brez razveze zakonske zveze, za kar pravo sodišča, pred katerim poteka postopek, nima enakovrednih postopkovnih določb.

____________

1 Uredba Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra 2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti (UL 2010, L 343, str. 10).