Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bucureşti (Rumänien) den 25 mars 2019 – JE mot KF

(Mål C-249/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i det nationella målet

Kärande: JE

Svarande: KF

Tolkningsfrågan

Europeiska unionens domstol ombeds att tolka bestämmelserna i artikel 10 i förordning (EU) nr 1259/20101 , i vilka det stadgas att [”o]m tillämplig lag enligt artikel 5 eller artikel 8 saknar bestämmelser om äktenskapsskillnad eller inte ger makarna lika rätt till äktenskapsskillnad eller hemskillnad på grund av den ena makens kön, ska domstolslandets lag tillämpas”:

Ska uttrycket ”tillämplig lag enligt artikel 5 eller artikel 8 saknar bestämmelser om äktenskapsskillnad”

– tolkas restriktivt och bokstavligt, det vill säga så, att det endast omfattar den situation där den tillämpliga utländska lagen saknar bestämmelser om äktenskapsskillnad, eller extensivt så, att det även omfattar den situation där den tillämpliga utländska lagen medger äktenskapsskillnad, men enbart i undantagsfall, vilket innebär att det, innan det kan ansökas om äktenskapsskillnad, ska genomföras ett förfarande om hemskillnad för vilket domstolslandets lag inte innehåller motsvarande förfaranderegler?

____________

1 Rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (EUT L 343, 2010, s. 10).