Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 11 март 2019 г. — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Дело C-219/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство

Жалбоподател: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Ответници: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Преюдициален въпрос

Допускат ли разпоредбите на съображение 14 във връзка с член 19, параграф 1 и член 80, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС1 разпоредба като член 46 от Законодателен декрет № 50 от 18 април 2016 г., с която Италия транспонира във вътрешния си правен ред Директиви 2014/23/ЕС2 , 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС3 и която позволява само на икономическите оператори, които са учредени в посочените в тази разпоредба правни форми да участват в процедурите за възлагане на обществени поръчки за „архитектурни и инженерни услуги“, като по този начин изключва от участие в тези процедури икономическите оператори, които предоставят тези услуги, но са учредени в друга правна форма?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).

2     Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 2014 г., стр. 1).

3     Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 243).